• ΑΣΤΥΝ ΠΟΛΕΩΝ
 • ΠΕΑΑΑΠ
 • ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ


 • ΧΑΛΙΝΤΑΙΥ
 • IMG 0014
 • η σχολη στην κερκυρα .κατεστραφη το 1941 απο ιταλικουσ βομβαρδισμουσπροσφορα του εσ αστυνομου στ.παπαγεωργιου τκδ σ772
 • οι πρωτοι προ παλαιων ανακτορων την ημερα τησ εγκαταστασης
 • ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΟΜΜΕΝΗ ΠΛΑΙΣΙΟ
 • με αρχειο1

 • ΑΡΧΕΙΟ ΓΑΟΥΤΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑ ΚΟΝΤΑΡΙΔΗ 0007 Αντιγραφή ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ ΑΡΧΕΣ 20 ΑΙΩΝΑ.ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ Ν ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΗΚΕ Η ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦ
 • ΤΟ ΕΜΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
 • ΤΟ ΕΜΒΛΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ε.Α.Α.Α.Π.
 • ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ Π.Ε.Α.Α.Α.Π
 • sir FREDERICK.L.HALLIDAY ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΞ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΩΤΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1921--31 ΙΟΥΝΙΟΥ 1929
 • ΣΠΑΝΙΑ ΦΩΤΟ ΤΩΝ ΄΄ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ΄΄.ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΟΥ Β Α\Τ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΑΣΙΤΕΣ,ΦΑΙΝΕΤΑΙ Ο Δ/ΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΑΡΟΥΛΗΣ Ι.[ΠΡΩΤΟΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ] ,ΚΑΙ Ο ΑΣΤΥΝ Σ.ΚΟΜΨΑΣ ΕΝΩ ΟΔΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ[ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΥΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ].ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥΤΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΑΣΤΥΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΟΠΟΥ ΕΞΕΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ
 • Η ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ Α.Π ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ .ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗ ΤΟ 1941 ΑΠΟ ΙΤΑΛΙΚΟΥΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΥΣ
 • ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΣΤΥΦ Α.Π.ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ,ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ ,ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΝ ΤΩΝ
 • ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 • 1-5-1954: Νεοορκισθέντες Υπαστ.Β και Αρχιφ.σηματίζουν τα αρχικα Α.Π.
 • ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ.ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ Ν.ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΗΚΕ Η ΠΡΩΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΤΗΣ ΑΠ [Αρχείο ΓΑΟΥΤΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΟΥ Χ.ΚΟΝΤΑΡΙΔΗ

ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ2 

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

(ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ)

Ηλία Ππαευθυμίου 

Αντιστρ\γου ΕΛ.ΑΣ εα

Προέδρου ΠΕΑΑΑΠ

Η

Επειδή διατυπώνονται από συναδέλφους ερωτήματα σχετικά με το τι αφορούν τα αναδρομικά που έχει αναγγελθεί ότι θα δοθούν στους συν/χους και το ύψος αυτών, καθώς και αν υπάρχει η δυνατότητα άσκησης αγωγών και μέχρι πότε για δικαστική διεκδίκηση και άλλων ποσών από περικοπές και μειώσεις των συντάξεών μας, παραθέτουμε τις ακόλουθες διευκρινήσεις:

 

1) Τα αναδρομικά που πρόκειται να λάβουμε σε λίγες μέρες (29/10) αφορούν τις περικοπές και μειώσεις που έγιναν με το ν.4093/12 και αναφέρονται στο χρονικό διάστημα από 11/6/2015 έως 12/5/2016 (δημοσίευση νόμου Κατρούγκαλου), διάστημα στο οποίο περιόρισαν τα ανώτατα δικαστήρια ως παράνομες τις ως άνω περικοπές και μειώσεις. Η διάταξη που αναφέρεται στην καταβολή των αναδρομικών αυτών είναι το άρθρο 33 του ν.4734/8-10-20, το οποίο έχει ως εξής:

«Άρθρο 33

Καταβολή ποσών μειώσεων συντάξεων Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.

1. Ποσά, τα οποία αντιστοιχούν σε περικοπές και μειώσεις κύριων συντάξεων συνταξιούχων του Δημοσίου, οι οποίες επιβλήθηκαν κατ’ εφαρμογή της υποπαρ. Β3 της παρ. Β’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) και αφορούν το χρονικό διάστημα από τις 11.6.2015 και μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 (Α’ 85), καταβάλλονται άτοκα στους δικαιούχους.

2. Τα καταβαλλόμενα ποσά της παρ. 1 είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα Ασφαλιστικά Ταμεία ή τα Πιστωτικά Ιδρύματα. Κατά την καταβολή των ποσών της παρ. 1 δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), ούτε παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και οι λεπτομέρειες καταβολής των προς επιστροφή ποσών, η οποία ολοκληρώνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

4. Με την καταβολή των ποσών της παρ. 1 οι αξιώσεις των συνταξιούχων του Δημοσίου για ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές, μειώσεις και καταργήσεις κύριων, επικουρικών συντάξεων, επιδομάτων αδείας και εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, για το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 έως τη δημοσίευση του ν. 4387/2016, δυνάμει του ν. 4093/2012, αποσβένονται.

5. Η παρ. 4 δεν καταλαμβάνει τις εκκρεμείς ενώπιον των δικαστηρίων δίκες κατά τον χρόνο της δημοσίευσης του παρόντος, ως προς τις αξιώσεις που υπερβαίνουν το καταβαλλόμενο ποσό της παρ. 1.

6. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το Δημόσιο είτε τους οικείους φορείς, καθώς και για το προσωπικό του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών Ταμείων του προσωπικού των Σιδηροδρομικών Δικτύ-ων, που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/1955 (Α’ 276).Άρθρο 34 Καταβολή ποσών μειώσεων συντάξεων».

 

Το ύψος του δικαιούμενου ποσού για τον καθένα εξαρτάται από το ποσό της μηνιαίας κράτησής του με βάση το ν.4093/12 (το ποσό της κράτησης αυτής αναφέρεται στο μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα της κύριας σύνταξής μας). Αν πολλαπλασιάσουμε το ποσό αυτό με τους 11 μήνες του ως άνω χρονικού διαστήματος και από το ποσό που θα προκύψει αφαιρέσουμε την κράτηση για υγειονομική περίθαλψη (6%) και την κράτηση 1,5% υπέρ του Κλάδου Υγείας, για τους προερχομένους από την Α.Π., το ποσό που θα απομείνει είναι αυτό που θα πιστωθεί στο λογαριασμό μας, δεδομένου ότι δεν γίνεται τώρα παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Βέβαια, το φόρο δεν θα τον αποφύγουμε, γιατί υποχρεούμαστε να κάνουμε συμπληρωματικές δηλώσεις μέχρι την 31/12/21 για τα ποσά που θα λάβουμε και αντιστοιχούν στα έτη 2015 & 2016.

 

2) Αναδρομικά, επίσης, μπορεί να προκύψουν για ορισμένους αν, μετά το επανυπολογισμό των συντάξεών μας τον προσεχή Δεκέμβριο με βάση το νόμο Βρούτση (ν.4670/20), προκύψει μεγαλύτερο ποσό σύνταξης που θα εφαρμοσθεί από 1/9/2019. Σε αυτό μπορούν να ελπίζουν όσοι έχουν πολλά συντάξιμα χρόνια (που τα ποσοστά αναπλήρωσης αυξάνονται) και δεν έχουν μεγάλο ποσό θετικής προσωπικής διαφοράς (θα τη βρείτε στο μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα του Ιανουαρίου 2019 που αναφέρεται στον επανυπολογισμό της σύνταξής μας με βάση το νόμο Κατρούγκαλου), η οποία και θα απομειωθεί, αν υπάρξει αύξηση της σύνταξης.

 

3) Όσον αφορά την άσκηση αγωγών για διεκδίκηση και άλλων ποσών από παράνομες περικοπές και μειώσεις των συντάξεών μας δεν καταλείπονται πλέον πολλά περιθώρια, μετά τη διάταξη της παρ. 4 του προαναφερόμενου άρθρου, σύμφωνα με το οποίο «4. Με την καταβολή των ποσών της παρ. 1 οι αξιώσεις των συνταξιούχων του Δημοσίου για ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές, μειώσεις και καταργήσεις κύριων, επικουρικών συντάξεων, επιδομάτων αδείας και εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, για το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 έως τη δημοσίευση του ν. 4387/2016, δυνάμει του ν. 4093/2012, αποσβένονται»., αν και ορισμένοι νομικοί κύκλοι ισχυρίζονται ότι η διάταξη αυτή είναι πολύ πιθανόν να καταπέσει στα δικαστήρια ως αντισυνταγματική. Μετά απ’ αυτά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια εκάστου αν θα προχωρήσει στη άσκηση αγωγών για άλλες διεκδικήσεις, ελπίζοντας στην πιθανότητα η διάταξη αυτή να κριθεί αντισυνταγματική. Ως προς το χρόνο άσκησης των αγωγών, ο μόνος περιορισμός είναι η παραγραφή, η οποία είναι 5ετής για αξιώσεις κατά του δημοσίου. Συνεπώς, μπορούν να διεκδικηθούν ποσά από το 2015 και μετά, αν οι αγωγές ασκηθούν μέχρι 31/12/20. Αν ασκηθούν αργότερα, θα απομειώνεται αντίστοιχα ο χρόνος διεκδίκησης. Πάντως, η Ένωσής μας δεν ενθαρρύνει πλέον την άσκηση νέων αγωγών, γιατί δεν διαφαίνεται προοπτική ευόδωσής τους, όχι μόνο για νομικούς, αλλά και δημοσιονομικούς λόγους, που τα δικαστήρια πλέον λαμβάνουν σοβαρά υπόψιν. Ας σημειωθεί ότι στους νομικούς λόγους, πέραν της προαναφερόμενης διάταξης, περιλαμβάνεται και ο νόμος Κατρούγκαλου, το χρόνο δημοσίευσης του οποίου και τα δύο ανώτατα δικαστήρια έθεσαν ως χρονικό φραγμό για περεταίρω διεκδικήσεις.


 

 

Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αστυνομίας Πόλεων

Βερανζέρου 30, 4ος Όροφος
Αθήνα, 10432
ΑΤΤΙΚΗ
Τηλ. 210-5221346
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Φόρμα Επικοινωνίας