Print

5 ΚΑΙ 1 ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

 

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΕΣ5 + 1 βήματα που πρέπει να κάνεις κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη
Γράφει για το npress.gr η Ζωή Ρούσσου

Η ανάρτηση των δασικών χαρτών  έχει προκαλέσει στους ιδιοκτήτες  μεγάλη αναστάτωση!  Βλέποντας τις αναρτήσεις του δασικού χάρτη σε πολλούς νομούς της χώρας παρατηρείς την Ελλάδα καταπράσινη. Το γεγονός αυτό έχει αιφνιδιάσει φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς οι ιδιοκτησίες τους χαρακτηρίζονται δασικές .Με ελαφρά τη καρδία η Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του οικείου νομού , δεν εξέτασε αν οι περιοχές που χαρακτηρίστηκαν δασικές είναι αγροτικές , καλλιεργήσιμες ή  αστικές.

 Σύμφωνα με το εδ.α της παρ. 3 του αρθ. 13 του Ν.3889/2010 όπως ισχύει, αρμόδια για την κατάρτιση και όλες τις εργασίες μέχρι και την κύρωση του δασικού χάρτη είναι η Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του οικείου νομού Σύμφωνα δε με το εδ. α της παρ. 9 του ιδίου άρθρου , ο δασικός χάρτης αμέσως μετά την κατάρτισή του θεωρείται από την οικεία Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Για τη θεώρηση εκδίδεται απόφαση της ανωτέρω Υπηρεσίας, η οποία αναρτάται στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

Συνεπώς, εάν είσαι ιδιοκτήτης – θύμα των σφαλμάτων της ανάρτησης του δασικού χάρτη πρέπει να προβείς  άμεσα στις εξής ενέργειες:
 1ο βήμα :  Εντοπίζεις και οριοθετείς το ακίνητο που χαρακτηρίζεται δασικό (το οποίο έχει χρώμα πράσινο) είτε είναι όλο το ακίνητο είτε τμήμα επί του ακινήτου.
 (http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/default.aspx)
 2ο βήμα : Στη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού  (Γ.Υ.Σ) υποβάλεις αίτηση για λήψη αεροφωτογραφιών ετών 1945 και 1960 (τις λαμβάνουμε μέσα 10 ημέρες) καθώς και  κτηματολογικό διάγραμμα της περιοχής (το λαμβάνουμε αυθημερόν) , το κόστος δε για όλα αυτά ανέρχεται στο ποσό περίπου των  60 ευρώ.
 3ο βήμα : Συλλέγεις τα στοιχεία που αποδεικνύουν το έννομο συμφέρον σου, δηλαδή τίτλους ιδιοκτησίας εμπράγματων δικαιωμάτων (πχ συμβόλαια ή δικαστικές αποφάσεις κλπ) ή αποδεικτικά έγγραφα των ενοχικών σου δικαιωμάτων (πχ ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης κλπ).
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, που έχουν έννομο συμφέρον, μπορεί να υποβάλει αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη. Ειδικότερα, αντίρρηση μπορεί να υποβληθεί είτε επειδή μια έκταση έχει χαρακτηριστεί δασική ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση (ενώ δεν είναι) ή και αντίστροφα επειδή κάποια έκταση έχει παραλειφθεί να χαρακτηριστεί δασική ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση (ενώ είναι).
 Στην περίπτωση που ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση δεν περιλαμβάνεται στο Δασικό Χάρτη,  αντιρρήσεις μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και, ιδίως, το Ελληνικό Δημόσιο, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού στα διοικητικά όρια των οποίων υπάγεται η έκταση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
 4ο βήμα : Με τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να απευθυνθείς σε τοπογράφο ή δασολόγο προκειμένου να γίνει φωτοερμηνεία,  ώστε να αποδειχθεί ο μη δασικός χαρακτήρας και η μη δασική μορφή του ακινήτου.  Αν φυσικά έχεις δικαστική απόφαση κατά του Ελληνικού Δημοσίου , που σε δικαιώνει τότε δεν χρειάζεται φωτοερμηνεία!!!!
  5ο βήμα : Πληρώνεις το ειδικό τέλος* για την άσκηση των αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη . Αντιρρήσεις που οφείλονται σε παράλειψη να απεικονιστούν πράξεις της διοίκησης στο Δασικό Χάρτη (πχ. Τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις του αρ. 14 Ν. 998/79, σχέδια πόλης και οικισμοί των παρ. 2α και 2β του αρ. 23 Ν.3889/10, Διανομές κλπ), εξαιρούνται της καταβολής του ειδικού τέλους. Ομοίως εξαιρούνται της καταβολής του ειδικού τέλους, οι αντιρρήσεις κατά το τμήμα που αφορούν σε εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις της διαδικασίας του αρ. 14 Ν.998/79. Στις περιπτώσεις υποβολής αντιρρήσεων ατελώς, αυτές δε θα υποβάλλονται μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής, αλλά οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσέλθουν στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ, εντός της σχετικής προθεσμίας, προσκομίζοντας τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, προκειμένου οι αντιρρήσεις να καταχωριστούν κατ΄εξαίρεση από το προσωπικό του ΣΥΑΔΧ.
6ο βήμα: Κατά του περιεχομένου τού δασικού χάρτη που αναρτήθηκε, επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην πρόκληση υποβολής αντιρρήσεων που εκδίδεται από την αρμόδια Δ/νση Δασών. Η ανωτέρω προθεσμία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες για κατοίκους εξωτερικού.
 Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται  αποκλειστικώς στον ιστότοπο της ΕΚΧΑ Α.Ε. σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων .
Για κάθε ακίνητο απαιτείται και ξεχωριστή αντίρρηση και δηλώνεις ότι θα παραστείς κατά τη συζήτηση της ένστασης με τεχνικό σύμβουλο! Σημαντική σημείωση:Αν δε δηλώσεις την επιθμία παρουσίας σου δεν θα κλητευθείς ΠΟΤΕ!!!!
 * Αναφορικά με το ειδικό τέλος είναι σημαντικό να γνωρίζετε πως το ύψος του ειδικού τέλους άσκησης των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη, για κάθε υποβαλλόμενη αντίρρηση και ανάλογα με το εμβαδόν τής έκτασης τής οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας με αυτή, καθορίζεται ως εξής:
α) Για εμβαδόν έκτασης έως και 100 τ.μ. των περιπτώσεων της παρ. 3 του άρθρου 2β του ν. 2308/1995, όπως ισχύει, δέκα (10) ευρώ.
β) Για εμβαδόν έκτασης, έως και 1.000 τ.μ., εξαιρουμένων των περιπτώσεων του ως άνω σημείου α), σαράντα (40) ευρώ.
γ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 1.000 τ.μ. έως και 5.000 τ.μ., ενενήντα (90) ευρώ.
δ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 5.000 τ.μ. έως και 10.000 τ.μ., εκατόν ογδόντα (180) ευρώ.
ε) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 10.000 τ.μ. έως και 20.000 τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.
στ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 20.000 τ.μ. έως και 100.000 τ.μ., επτακόσια (700) ευρώ.
ζ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 100.000 τ.μ. έως και 300.000 τ.μ., χίλια τετρακόσια (1.400) ευρώ.
η) Για εμβαδόν έκτασης μεγαλύτερης των 300.000 τ.μ., τρεις χιλιάδες τριακόσια (3.300) ευρώ.
Από την καταβολή τού ειδικού τέλους άσκησης αντιρρήσεων εξαιρούνται:
α) αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που έχουν συμπεριληφθεί στο δασικό χάρτη, λόγω μη αποτύπωσης τού περιγράμματος της παρ. 2 περίπτωση α’ του άρθρου 23 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει, καθώς και οι εκτάσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 3β του άρθρου 31 του ν. 4280/2014, όπως ισχύει.
β) αντιρρήσεις που αφορούν σε περιοχές που εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφησης, αλλά περιλαμβάνονται σε διανομές (κληροτεμάχια) του εποικισμού.
γ) αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφιση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές τού εποικισμού.
δ) αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού κατά τη διαδικασία τού άρθρου 14 ν. 998/1979, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες.
ε) αντιρρήσεις κατά το τμήμα που αφορούν σε εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις στη διαδικασία του άρθρου 14 ν. 998/1979 (άρθρο 28 παρ. 18.α ν. 2664/1998 όπως ισχύει).
Έχοντας υπόψη σου όλές τις βασικές πληροφορίες και τα απαραίτητα έγγραφα, μπορείς να υποβάλλεις την ένστασή σου με την ελπίδα να δικαιωθείς και την ευχή να μην επαναληφθεί κάτι παρόμοιο λόγω βεβιασμένης διαδικασίας του Υπουργείου που ρισκάρει απροκάλυπτα τις περιουσίες του ελληνικού λαού. 
ΠΗΓΗ npress