Print

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΑΑΑΠ ΠΡΟΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΥΥΑΠ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Βερανζέρου 30 - Τ.Κ 10432 Αθήνα

Τηλ. & φαξ.: 210 5221346

Αρ,Πρωτ.: 15                                                                                                                                               ΑΘΗΝΑ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017         

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Ως συνημμένος πίνακας

ΘΕΜΑ: Κλάδος Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΚΥΥΑΠ)

Ο Κλάδος Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΚΥΥΑΠ), αποτελεί αυτοτελή ασφαλιστικό οργανισμό ασθένειας, που ιδρύθηκε το έτος 1959 με το ΝΔ 4019/1959 (Α-24 ), ως Ν.Π.Δ.Δ.. Το έτος 2008, με το ν.. 3655/2008 ο Κλάδος εντάχθηκε στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α), αλλά εξακολουθεί να διατηρεί τη λογιστική και οικονομική του αυτοτέλεια και να διέπεται από τις καταστατικές του διατάξεις, πλην της διοίκησής του, η οποία ασκείται πλέον από το Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ.

Μέτοχοι του ΚΥΥΑΠ είναι υποχρεωτικά όλοι οι εν ενεργεία αστυνομικοί και πολιτικοί υπάλληλοι, που προέρχονται από το Σώμα της πρώην Αστυνομίας Πόλεων (Α.Π), καθώς και όσοι μετά την ενοποίηση των δύο Σωμάτων ασφαλίζονται στα Ταμεία της πρώην Α.Π. Ακόμη, δύνανται να παραμένουν μέτοχοι και όσοι συνταξιούχοι της προαναφερόμενης κατηγορίας το επιθυμούν.

Σκοπός του ΚΥΥΑΠ είναι η χορήγηση στους μετόχους των παροχών υγειονομικής περίθαλψης, συμπληρωματικών αυτών που παρέχει το Δημόσιο. Ειδικότερα, οι παροχές του ΚΥΥΑΠ στους μετόχους του συνίστανται στην κάλυψη του ποσοστού συμμετοχής τους, κατά 10% ή 25% στο κόστος των γενοσήμων φαρμάκων και κατά 15% στο κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων, καθώς και στη χορήγηση εφάπαξ επιδόματος τοκετού 500 € στις μετόχους και στις συζύγους των μετόχων.

Πόροι του ΚΥΥΑΠ είναι οι ασφαλιστικές εισφορές των μετόχων του, οι οποίες αποτελούν και την βασική πηγή εσόδων του. Το ύψος της εισφοράς έχει καθοριστεί σε ποσοστό 1,5 %, το οποίο υπολογίζεται για τους εν ενεργεία παλιούς ασφαλισμένους (προσληφθέντες μέχρι την 31-12-1992) επί των συντάξιμων αποδοχών τους και για τους νέους ασφαλισμένους (προσληφθέντες από 01-01-1993) στο σύνολο των αποδοχών τους, για δε τους συνταξιούχους επί του συνολικού ποσού της συντάξεώς τους. Επίσης, πόρους του Κλάδου αποτελούν οι πρόσοδοι της περιουσίας του, ήτοι οι τόκοι του κεφαλαίου του και τα μισθώματα των ακινήτων του.

Όμως, είναι γεγονός ότι οι προαναφερόμενες ασφαλιστικές εισφορές είναι αρκετά υψηλές σε σχέση με τις χορηγούμενες παροχές, με αποτέλεσμα ο Κλάδος να σωρεύει συνεχώς μεγάλα αποθεματικά (περίπου 8-10 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο), παρά του ότι αποκλειστικός σκοπός του Ταμείου είναι να παρέχει συμπληρωματικές παροχές υγείας στους ασφαλισμένους του, οι οποίοι και αποκλειστικά το συντηρούν με τις εισφορές τους. (Ο Κλάδος δεν χρηματοδοτείται από το κράτος ή άλλο φορέα και δεν έχει κοινωνικούς πόρους).

Επειδή η συσσώρευση αποθεματικών γίνεται σε βάρος των ισχνών πλέον μισθών και συντάξεών μας και δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό, θεωρούμε απαραίτητο να γίνει, αφενός μεν επέκταση των παροχών του Κλάδου, ώστε οι εισφορές μας να έχουν μια στοιχειώδη ανταποδοτικότητα, αφετέρου δε μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στο προσήκον μέτρο. Παράλληλα, θα ήταν χρήσιμο να ενταχθούν στο Κλάδο όλοι οι νεοεισερχόμενοι στη Ελληνική Αστυνομία, αλλά και όσοι έχουν καταταγεί σε αυτή τα τελευταία πέντε έτη, ώστε και ο Κλάδος να ενδυναμωθεί, αλλά και όλοι οι αστυνομικοί πλέον να απολαμβάνουν των ευεργετικών παροχών του, αίροντας και την υφισταμένη σήμερα ανισότητα μεταξύ τους.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, η Ένωσή μας, μαζί με το Σύλλογο Συτντ/χων Αστυνομικών της τ. Α.Π. και της ΕΛ.ΑΣ «ο Άγιος Αθανάσιος», στείλαμε από 3-11-2015 κοινή επιστολή στον Αναπληρωτή Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, το Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και το πρόεδρο του ΤΕΑΠΑΣΑ, στην οποία εκθέσαμε την επικρατούσα στον Κλάδο Υγείας κατάσταση και ζητήσαμε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ικανοποίηση των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο στόχων.

Κατόπιν αυτού και πριν τη λήψη των σχετικών αποφάσεων, διατάχθηκε η απαραίτητη αναλογιστική μελέτη, την ολοκλήρωση της οποίας αναμένουμε σύντομα και η οποία θα αποφανθεί για την ακριβή έκταση των παροχών και το ύψος των εισφορών, καθώς και για την ένταξη των νέων μετόχων. ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του Κλάδου.

Επειδή, εκτός από τα μέλη των Σωματείων των αποστράτων συναδέλφων, στον Κλάδο Υγείας μετέχει και ένας μεγάλος αριθμός των μελών των Οργανώσεων των εν ενεργεία συναδέλφων, ο οποίος εκτιμάται ότι αγγίζει το 1/3 αυτών, θεωρούμε όχι μόνο απαραίτητη, αλλά και καθοριστική, τη συμβολή όλων σας στην επίτευξη των προαναφερομένων στόχων. Για το λόγο αυτό, θα ήταν χρήσιμη μια κοινή συνάντηση των προεδρείων μας, προκειμένου να ανταλλάξουμε απόψεις για το πώς θα μπορούσαμε να οργανώσουμε καλύτερα τη δράση μας για να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στο συντομότερο δυνατό χρόνο και να αποτρέψουμε κινδύνους, που ενδεχομένως θα απειλήσουν τα αποθεματικά του Ταμείου. Η συνάντηση αυτή προτείνουμε να γίνει στα Γραφεία της ΠΟΑΞΙΑ ή ΠΟΑΣΥ την Τετάρτη, 26 Απριλίου και ώρα 10.30. Αν, παρά ταύτα, έχετε αντίρρηση για τη συμμετοχή σας ή για το συγκεκριμένο χρόνο και τόπο, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε τηλεφωνικά.

Ευελπιστούντες ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στο αίτημα μας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και σας ευχόμαστε καλό Πάσχα.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                                                                                                      Ο Γενικός Γραμματέας

Ηλίας Παπαευθυμίου                                                                                                                                        Ηλίας Καρακώστας

Αντιστράτηγος ε.α.                                                                                                                                              Υποστράτηγος ε.α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

  1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ.

Λ. Μεσογείων 96 -115 27 Αθήνα

 

  1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛ.ΑΣ.

Λ. Μεσογείων 96 -115 27 Αθήνα

 

  1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Υ.Δ.Τ.

Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Γ.Α.Δ.Α.

Λ. Αλεξάνδρας 173 (5ος Όροφος) – Τ.Κ. 115 22 Αθήνα

 

4. ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

Χαλκοκονδύλη 37 – Τ.Κ. 104 32 Αθήνα

 

5. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ τ.Α.Π.

ΚΑΙ ΕΛ.ΑΣ (Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

Βερανζέρου 30 – Τ.Κ. 104 32 Αθήνα

 

6. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Σ.Α.

Σολωμού 76 – Τ.Κ. 104 32 Αθήνα

 

7. ΛΕΣΧΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

2ας Μεραρχίας 25 – Τ.Κ. 185 35 Πειραιάς 

 

Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αστυνομίας Πόλεων

Βερανζέρου 30, 4ος Όροφος
Αθήνα, 10432
ΑΤΤΙΚΗ
Τηλ. 210-5221346
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Φόρμα Επικοινωνίας