Print

Σχολές Αστυνομίας Πόλεων

 

 

Α.Π 

ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ

Η ΠΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 

 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

 

 

 

 

 

ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Η πρώτη Σχολή Αστυφυλάκων ιδρύθηκε στην Κέρκυρα τον Μάρτιο του 1921 και λειτούργησε μέχρι τον Δεκέμβριο του 1941,όταν οι Ιταλοί επέβαλλαν την παύσιν της .

Πρώτος Δ\τής ήταν ο Σλόμαν ,μέλος της Αγγλικής Οργανωτικής Αποστολής.

Την 30 0κτωβρίου 1940 ιδρύθηκε στην Αθήνα Παράρτημα ,το οποίο μετά το κλείσιμο της Σχολής Κερκύρας και την καταστροφή των εγκαταστάσεων ,παρέμεινε μόνιμος Σχολή Αστυφυλάκων και λειτουργούσε τακτικά έως την κατάργηση της Α.Π. το 1984.

Το κτίριο της Σχολής στην Κέρκυρα προέκρινε ο ίδιος ο σερ Χαλίνταιυ,και ήταν κτισμένο στο νέο Ενετικό φρούριο .

Ηταν κτίριο άνετο ,επιβλητικό,ευρύχωρο,και εξαιρετικά κατάλληλο για Σχολή.

Οι οργανωτές επεδίωξαν από την πρώτη στιγμή,να δημιουργήσουν περιβάλλον όχι στρατιώτου και στρατώνος ,αλλά υπαλλήλου με ενσυνείδητο πειθαρχία και πνέυμα συναδελφικό αλλά και αδελφικό προς τον πολίτη

Εθεώρησαν λοιπόν ότι στην διαμόρφωση αυτού του χαρακτήρα παίζει μεγάλο ρόλο το οίκημα της Σχολής.

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΟΜΜΕΝΗ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ

 

Ταυτόχρονα με την ίδρυση της Σχολής Αστυφυλάκων στην Κέρκυρα ,από την Αγγλική Οργανωτική Αποστολή τον Μάρτιο του 1921, ιδρύθει και η Σχολή Αρχιφυλάκων με Δ\τή τον Σλόμαν ,μέλος της Αποστολής.

Εις την Σχολήν εισήχθησαν νέοι ,έχοντες εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου[4ταξίου]

Η φοίτηση -εκπαίδευση ήταν εξάμηνος.

Μετά από λίγα χρόνια ,κατά το 1926,όταν οι οργανικές θέσεις των Αρχιφυλάκων είχαν πληρωθεί, οι έχοντες τα προσόντα ,[απολυτήριο 4ταξίου Γυμνασίου], κατετάσσοντο ως Αστυφύλακες ,και μετά από διετία εις τον βαθμόν του Αστυφύλακα είχαν δικαίωμα συμμετοχήε σε διαγωνισμό, δια τον βαθμόν του Αρχιφύλακος.

Ετσι από το 1926 η Σχολή Αρχιφυλάκων έπαψε να λειτουργεί, λόγω της πληθώρας των εκ του βαθμού του Αστυφύλακος προαγομένων δι εξετάσεων Αρχιφυλάκων.

Η ραγδαία όμως εξέλιξη της κοινωνίας και η πρόοδος της Επιστημονικής Αστυνομίας ,κατέστησε απαραίτητη την τροποποίηση των περί προαγωγών διατάξεων του Οργανισμού της Α.Π. έτσι ώστε η προαγωγή των Αστυφυλάκων σε Αρχιφύλακες να γίνεται κατόπιν εκπαιδεύσεως εις Σχολήν.

Ετσι με τον Α.Ν. 881 ιδρύθει το 1938 η Σχολή Αστυφυλάκων η οποία λειτούργησε μεχρι την κατάργηση της Α.Π ,το 1984

 

 Σ.ΑΡΧΙΦ 1965

 

 

ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ Β

 

Με τον ιδρυτικό Νόμο 2461 του 1919 και των εκτελεστικών Βασ.

Διαταγμάτων,συνεστήθη ταυτόχρονα με τις Σχολές Αστυφυλάκων και Αρχιφυλάκων και η Σχολή Υπαστυνόμων.

Εις την Σχολήν αυτήν ,στην Κέρκυρα ,εισήχθησαν ,διά τον βαθμόν του Υπαστυνόμου Β, ιδιώτες με επιτυχή τριετή φοίτηση της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου ,δια δε τον βαθμόν του Υπαστυνόμου Α, πτυχιούχοι της Νομικής σχολής του Πανεπιστημίου.

Η πρώτη αυτή Σχολή λειτούργησε από το 1921 έως τον Μάιο του 1926.

Από τον Μάιο του 1926 δεν εδέχθη νέους δοκίμους, καθόσον είχον συμπληρωθεί οι προβλεπόμενες οργανικές θέσεις ,αλλά και κενά που εδημιουργούντο συμπληρώνονταν από Αρχιφύλακες κατόπιν εξετάσεων ,αφού είχαν συμπληρώσει τον προβλεπόμενο χρόνο στον βαθμό του Αρχιφύλακα.

Το έτος 1929 ,η Σχολή εδέχθη μια εκπαιδευτική περίοδο ,προς εκπαίδευση για τον βαθμό του Υπαστυν.Β. , από Αρχιφύλακες και Αστυφύλακες οι οποίοι απέκτησαν πτυχίο Νομικής η υπέστησαν επιτυχείς εξετάσεις των τριών ετών της Νομικής.

Και το 1933 λειτούργησε η Σχολή στην Κέρκυρα με τρείς μόνο μαθητές προερχόμενους από το Σώμα ,πτυχιούχους Νομικής.

Δ\της της πρώτης αυτής Σχολής διετέλεσε ο Σλόμαν.

Απόφοιτοι αυτής της Σχολής μεταξύ άλλων ήταν ,οι Ν. Νέρης, Θ.Ρακιντζής,

Ευαγ. Καραμπέτσος, Ν. Αρχιμανδρίτης, Ι. Πολυχρονόπουλος, Π. Χριστοδούλου, Απ. Καθάρειος κλπ

Κατά το έτος 1929 προκεμένου να γίνει μετάταξη Αξ\κων της Χωροφυλακής στην Α.Π. συνεστήθη με τον Νόμο 3754 και των από 26-3-1929 και 11-7-1929 εκτελεστικών Διαταγμάτων,Σχολή Μετεκπαιδεύσεως ,στην οποία φοίτησαν οι προς μετάταξη Αξ\κοί της Χωροφυλακής.

Μεταξύ των άλλων να αναφέρουμε τους : Αρχηγό Αγγελο Εβερτ, Αστυν Δ\ Α Κόκκινο Ν., Τσάλλη Ι. , Κανελλόπουλο Αν.

Μέχρι το έτος 1932 οι προαγόμενοι εις τον βαθμόν του Υπαστ., Β και Α τάξεως ,είτε δια φοιτήσεως στην Σχολή στην Κέρκυρα ,είτε δια προαγωγής των κατόπιν εξετάσεων από τον βαθμό του Αρχιφύλακος, δια να καταλάβουν τον βαθμό του Αστυνόμου Β, υποβάλλονταν σε αυστηρότατες εξετάσεις, και για περιωρισμένες θέσεις.

Κατά το έτος όμωε 1932 ,κατόπιν ενεργειών πολλών Υπαστ.Α. ,των οποίων η προώθηση σε ανώτερους βαθμούς δεν εφαίνετο εφικτή δια του συστήματος των εξετάσεων ,λόγω προσόντων η μετρίας αποδόσεως , επετεύχθει η κατάργηση των εξετάσεων και εφηρμόσθη το σύστημα προαγωγής στον βαθμό του Αστυνόμου Β. κατ εκλογήν η κατά αρχαιότητα .

Τα ολέθρια αποτελέσματα του συστήματος αυτού, εφάνησαν μετ΄ολίγον όταν προαγόμενοι εστερούντο των απαιτουμένων εφοδίων.

Ετσι το 1937 με Νόμο η Κυβέρνηση ,ίδρυσε την Σχολή Υπαστυνόμων ,και ουδείς θα ηδύνατο να προαχθεί σε ανώτερους βαθμούς αν δεν είχε αποφοιτήσει από την Σχολή.

Η εισαγωγή στην Σχολή εγένετο κατόπιν εξετάσεων.

Η Σχολή λειτούργησε μέχρι της καταργήσεως της Α.Π το 1984.

 

 

ΜΑΘΗΤΑΙ ΥΠΑΣΤ-ΑΣΤΥΦ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΜΑΘΗΤΈΣ ΔΟΚ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΙ ,ΔΟΚ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝ ΣΧΟΛΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

1921

 

ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΙ ΑΡΧΙΦΑΣΤΥΦ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1921-9

ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΟΚ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΙ ,ΔΟΚ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΕΣ,ΔΟΚ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΕΣ 

ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 1921

ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 ΠΡΩΤΗ ΣΕΙΡΑ ΥΠΑΣΤΥΝ 1938

 

 Η ΠΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΟΚ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ 1938

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ 

 

 

 

 

΄΄ Από τον Μάρτιο 1921 ,άρχισε η φοίτηση στην Ασυνομική Σχολή Κερκύρας.

Ολοι προερχόμεθα από το στράτευμα,και να μην ξεχνάμε ότι βρισκόμασταν σε εμπόλεμη κατάσταση ,και τα βλέμματα όλων ήταν στραμένα στην Μ. Ασία.

Υπήρχαν τρείς τάξεις εκπαδευομένων : των Υπαστυνόμων ,των Αρχιφυλάκων και των Αστυφυλάκων.

Στο σύνολο ήταν 200 περίπου άτομα, ήτοι: 20 Δοκ.Υπαστυν, 60 Δόκ. Αρχ\κες και οι υπόλοιποι Δοκ. Αστυφύλακες.

Εκ των Δοκ Υπαστυν, οι έχοντες πτυχίον Νομικής Σχολής και άδεια Δικηγόρου ,θα εξήρχοντο ως Υπαστυν Α. ,οι δε φοιτούντες στο 4ο έτος της Νομικής και είχαν επιτυχώς υποστεί εξετάσεις εις το 3ον,θα εξήρχοντο ως Υπαστυν.Β.

Δια Αρχιφ. εκπαιδεύοντο ,60 Δόκιμοι, δια την Αστυνομική Δ\ση Κερκύρας όμως,που θα εφηρμόζετο κατά πρώτον ο θεσμός της ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ, προεβλέποντο 20 θέσεις.

Επρεπε λοιπόν ,οι πρώτοι 20, κατά το Β τρίμηνο ,να τύχουν ειδικής εκπαιδεύσεως ,ανάλογης των καθηκόντων του βαθμού των.

Για αυτό στο τέλος κάθε μήνα εγίνοντο διαγωνίσματα , ώστε κατά τον τρίτο μήνα αθροιζομένων των αποτελεσμάτων των τριών μηνών,να καθοριστεί η σειρά εκάστου ώστε ,οι 20 πρώτοι να θεωρούνται ότι προορίζοντο ,για Αρχιφύλακες ,όταν θα εξήρχοντο από την Σχολή,οι δε υπόλοιποι ,ως Υπαρχιφύλακες...΄΄

 

Από το βιβλίο του Εμμ.Βαρουχάκη,

΄΄Ο πρώτος χρόνος της Α.Π.΄΄

[ Εκ των πρώτων μαθητών της Αστυν. Σχολής Κερκύρας ]

η σχολη στην κερκυρα .κατεστραφη το 1941 απο ιταλικουσ βομβαρδισμουσπροσφορα του εσ αστυνομου στ.παπαγεωργιου τκδ σ772

 

TO KTIΡΙΟ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗ ΤΟ 1941 ΑΠΟ ΙΤΑΛΙΚΟΥΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΥΣ

 

 

 

 

Κατά την εκπαίδευση ,οι Δόκιμοι έφεραν στρατιωτικό ιματισμό.

Μόνον κατά τις δύο εξόδους της εβδομάδος έφεραν στολήν Αστυνομικού,ήτοι χιτώνιο κλειστό,περισκελίδα βραχεία με δερμάτινες περικνημίδες και πηλίκιο.

Οι περισκελίδες είχαν δύο τσέπες ,έτσι κατά τις εξόδους ,πολλοί Δόκιμοι έβαζαν τα χέρια τους στις τσέπες.

Μια φωτογραφία όμως με Δόκιμο με τα δύο χέρια στις τσέπες ,έπεσε στα χέρια του Αρχηγού Χαλλίντευ,ο οποίος αφού αφήρεσε το ΄΄κεφάλι΄΄, σε συγκέντρωση ,την επέδειξε στους Δοκίμους να δουν , πόσο κακό θέαμα ήταν.

Παρά όμως τις συστάσεις το ...κακό συνεχίζονταν ,έτσι με εντολή του Αρχηγού ,

οι τσέπες ράφτηκαν.

Ο Αρχηγός με δικά του έξοδα ,προμηθεύτηκε ,από τις φυλακές Κερκύρας ,μπαστουνάκια ,0,50 εκ.και τα εδώρησε σε όλους τους Δοκίμους ,έτσι ώστε ,κατά τις εξόδους ,έφεραν όλοι το μπαστουνάκι και δεν περιέστρεφαν την αλυσίδα μεταξύ των δακτύλων των.

Από το βιβλίο του Εμμ.Βαρουχάκη,

΄΄Ο πρώτος χρόνος της Α.Π.΄΄

[ Εκ των πρώτων μαθητών της Αστυν. Σχολής Κερκύρας ]

 

ΔΟΚ 9 1921

ΑΣΤΥΦ ΤΑΞΕΩΣ 1921 ΚΙΤΡΙΝΑ ΓΡΑΜ

Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αστυνομίας Πόλεων

Βερανζέρου 30, 4ος Όροφος
Αθήνα, 10432
ΑΤΤΙΚΗ
Τηλ. 210-5221346
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Φόρμα Επικοινωνίας