Print

Καταστατικό

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  ΠΟΛΕΩΝ

 

 

Άρθρο 1
 Επωνυμία – Έδρα 

1. Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία : «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ» και το ακρωνύμιο «Π.Ε.Α.Α.Α.Π.», αναφερόμενη στο παρόν ως «Ένωση» 

2. Έδρα της Ένωσης είναι η Αθήνα. 

3. H λειτουργία της Ένωσης διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος      καταστατικού και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Α.Κ. και του ν.281/1914 «περί σωματείων»

4. Η Ένωση δύναται να γίνει μέλος Ομοσπονδίας σωματείων, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς μ’ αυτή σκοπούς.

 

Άρθρο 2
     Σκοποί και μέσα υλοποίησής τους

 

1. Σκοποί της Ένωσης είναι :

α.  Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη   σχέσεων φιλίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της.
β. Η προάσπιση των οικονομικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών της και η επιδίωξη της βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης και της κοινωνικής θέσης αυτών, καθώς και της υγειονομικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των ιδίων και των προστατευομένων μελών των οικογενειών τους.
γ.  Η ηθική και υλική συμπαράσταση στα μέλη και τις οικογένειές τους και η ψυχαγωγία αυτών.
δ.  Η ενημέρωση των μελών για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
ε.  Η συνεργασία με τις αντίστοιχες  οργανώσεις συνταξιούχων των Σωμάτων Ασφαλείας  και των Ενόπλων Δυνάμεων για την επιδίωξη κοινών σκοπών και στόχων.
στ. Η διατύπωση απόψεων για την οργάνωση, τη λειτουργία και τη δράση της Αστυνομίας και την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.
ζ. Η προβολή των δραστηριοτήτων και της ιστορίας του Σώματος της Αστυνομίας Πόλεων και η διατύπωση απόψεων και προτάσεων για την εξέλιξη και τη βελτίωση του αστυνομικού θεσμού στη χώρα μας.
η. Η ανάπτυξη και καλλιέργεια σχέσεων με τις Οργανώσεις των εν ενεργεία συναδέλφων τους και η παροχή προς τα μέλη τους και τους λοιπούς εν ενεργεία αστυνομικούς κάθε νόμιμης στήριξης για την καλύτερη εκτέλεση της αποστολής τους και την αντιμετώπιση αδίκων σε βάρος τους επιθέσεων.
θ. Η προάσπιση των παραδόσεων και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

 

 2. Η επίτευξη των παραπάνω σκοπών επιδιώκεται:

α. Με την οργάνωση διαλέξεων, συνεδριάσεων, εκδρομών και άλλων εκδηλώσεων ( εορταστικών, επετειακών, καλλιτεχνικών, ψυχαγωγικών κ.λ.π.).

β. Με την έκδοση εφημερίδος, περιοδικών, βιβλίων και άλλων εντύπων και με ανακοινώσεις στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο.

γ.  Με τη χρήση  των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, όπως η δημιουργία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, η αποστολή μαζικών μηνυμάτων(SMS) κ.α.

δ.  Με παραστάσεις και διαβήματα προς τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Αρχές και διεθνείς Οργανισμούς.

ε.  Με την ίδρυση λέσχης, για τη ψυχαγωγία των μελών και των οικογενειών τους.

στ. Με κάθε άλλο νόμιμο μέσο.

Άρθρο 3
Μέλη

1. Τα μέλη της Ένωσης διακρίνονται σε τακτικά, επίτιμα και φίλους.

2. Ως τακτικά μέλη δύνανται να εγγραφούν οι τελούντες σε αποστρατεία ή μόνιμη διαθεσιμότητα αξιωματικοί και Ανθυπαστυνόμοι, οι οποίοι κατετάγησαν  και υπηρέτησαν έστω και επ’ ελάχιστον στην Αστυνομία Πόλεων ή στην Ελληνική Αστυνομία, εφόσον  έγιναν μέλη των κλαδικών ασφαλιστικών ταμείων της Αστυνομίας Πόλεων. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή όσων αποτάχθηκαν ή εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 6  περ. β΄ του άρθρου 4 του παρόντος.

3. Ως επίτιμα ανακηρύσσονται πρόσωπα που προσέφεραν στην Ένωση ή στην Αστυνομία   σπουδαίες υπηρεσίες ή δωρεές.

4. Ως φίλοι δύνανται να εγγραφούν οι σύζυγοι  και τα τέκνα των αποβιωσάντων τακτικών  ή επιτίμων μελών, καθώς και κάθε πολίτης που επιθυμεί να συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών της  Ένωσης.

5. Η εγγραφή των μελών γίνεται με απόφαση του Δ.Σ., κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων. Στην αίτηση των υποψηφίων τακτικών μελών επισυνάπτεται μια φωτογραφία αυτών με στολή για την  έκδοση δελτίου ταυτότητας και αντίγραφο του Φύλλου Μητρώου τους. Στην αίτηση των υποψηφίων φίλων εκτίθεται ο λόγος του αιτήματος και  επισυνάπτεται αντίγραφο Μητρώου Οικογενειακής Κατάστασης. Για την ανακήρυξη επίτιμου μέλους δεν απαιτείται αίτηση.

6. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. περί εγγραφής ή ανακήρυξης ή διαγραφής μέλους υπόκεινται σε επικύρωση από τη Γ.Σ., στην οποία φέρονται στην αμέσως επόμενη σύγκλησή της .

7. Η Ένωση τηρεί Μητρώο Τακτικών, Μητρώο Επίτιμων Μελών και Μητρώο Φίλων. Η εγγραφή στα Μητρώα γίνεται  κατ’ αύξοντα αριθμό εγγραφής. Επίσης, τηρούνται ξεχωριστές καταστάσεις  των τακτικών μελών, των επίτιμων μελών και των Φίλων κατ΄ αλφαβητική σειρά.

 

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις και δικαιώματα των μελών

1. Κάθε μέλος υποχρεούται:

α. Να καταβάλλει στην Ένωση το ποσό του δικαιώματος εγγραφής και το ποσό της ετήσιας συνδρομής του, πλην των ανακηρυχθέντων ως επίτιμων μελών, τα οποία απαλλάσσονται τιμής ένεκεν της υποχρέωσης αυτής.

β. Να αποδέχεται και να τηρεί τους όρους του καταστατικού της Ένωσης και να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις των οργάνων της.

γ.  Να μην αντιστρατεύεται την εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης.

δ.  Να συμπεριφέρεται με ευπρέπεια και κοσμιότητα προς τα μέλη του Δ.Σ. και τα λοιπά μέλη της Ένωσης.

 

2. Κάθε τακτικό μέλος δικαιούται, εφόσον εκπληρώνει τις προς την Ένωση υποχρεώσεις του:

α. Να εκλέγει τα μέλη των οργάνων της Ένωσης και να εκλέγεται ως μέλος στα όργανα αυτά, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 17 παρ. 3 του παρόντος.

β.  Να συμμετέχει  στις Γενικές Συνελεύσεις και  στις εκδηλώσεις της Ένωσης.

γ. Να παρίσταται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., εκτός αυτών που αποφασίζεται να διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών.

δ. Να διατυπώνει απόψεις και προτάσεις στα όργανα της Ένωσης.

 

3. Τα τακτικά μέλη εφοδιάζονται με μέριμνα του Δ.Σ. με δελτίο ταυτότητας μέλους, το οποίο φέρει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμό του, τον αποστρατευτικό του βαθμό, τον αριθμό μητρώου του στην Ένωση και στο αστυνομικό σώμα και φωτογραφία αυτού με στολή, καθώς και την υπογραφή του προέδρου του Δ.Σ. και τη σφραγίδα της Ένωσης. Ο τύπος του δελτίου αυτού καθορίζεται από το Δ.Σ.

4. Τα επίτιμα μέλη και οι φίλοι δικαιούνται να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις της Ένωσης και να διατυπώνουν απόψεις και προτάσεις στα όργανα αυτής.

5. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να διαγραφεί από την Ένωση, μετά από έγγραφη δήλωσή του και απόφαση του Δ.Σ.

6. Το Δ.Σ. αποφασίζει αυτεπαγγέλτως τη διαγραφή μέλους, εφόσον αυτό:

α. Δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του προς την Ένωση, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 7 του παρόντος.

β. Έχει  στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων ή έχει προφυλακισθεί ή έχει καταδικασθεί για αδίκημα ή με ποινή, που προβλέπεται ως κώλυμα για κατάταξη στην Αστυνομία ή έχει ασκηθεί σε βάρος του δίωξη για τέτοιο αδίκημα.     

7. Το μέλος που καθυστερεί αδικαιολογήτως επί πενταετία την ετήσια συνδρομή του, χαρακτηρίζεται με απόφαση του Δ.Σ. ως ανενεργό μέλος και στερείται των κατά την άρθρο 4 παρ.2 δικαιωμάτων του.

8. Το αυτεπαγγέλτως διαγραφέν μέλος, καθώς και το χαρακτηρισθέν ως ανενεργό, δικαιούται να προσφύγει κατά της διαγραφής του ή του χαρακτηρισμού του στη Γ.Σ., κατά την  επόμενη σύγκλησή της.

9. Το διαγραφέν  τακτικό μέλος υποχρεούται να παραδώσει το χορηγηθέν από   την Ένωση δελτίο ταυτότητάς του.

 

Άρθρο  5
Πόροι και περιουσία της Ένωσης

 

1. Πόρους της Ένωσης αποτελούν τα έσοδα που προέρχονται:

α. Από το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια συνδρομή των μελών.

β. Από τις έκτακτες και τις εθελοντικές εισφορές των μελών.

γ. Από δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.

δ. Από κρατικές ή κοινοτικές χορηγίες και επιχορηγήσεις.

ε. Από την εκμετάλλευση ή την εκποίηση περιουσιακών της στοιχείων.

στ. Από εράνους και άλλες εκδηλώσεις της Ένωσης.

ζ. Από διαφημίσεις.

2. Το ποσό του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής, καθώς και των εκτάκτων εισφορών,  καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ., μετά από πρόταση του Δ.Σ.

3. Συνδρομές και εισφορές που καταβάλλονται στην Ένωση δεν επιστρέφονται, εκτός των εκτάκτων εισφορών, εφόσον ο σκοπός για τον οποίον επιβλήθηκαν ματαιώθηκε.

4. Τα διαγραφέντα μέλη οφείλουν τις συνδρομές τους μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους, εντός του οποίου διαγράφηκαν.

5. Περιουσία της Ένωσης αποτελούν τα κινητά και ακίνητα πράγματα που περιέρχονται στην κυριότητά της, καθώς και τα εν δυνάμει δικαιώματά της. Η περιουσία της Ένωσης δεν μπορεί να διατεθεί για κερδοσκοπικούς σκοπούς ή σκοπούς που δεν προβλέπονται στο παρόν καταστατικό.

 

Άρθρο 6
Όργανα της Ένωσης

1. Όργανα της Ένωσης είναι:

α. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ),

β .Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) και

γ. Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε).

2. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Ένωσης και συγκροτείται από τα τακτικά μέλη αυτής, που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα τακτικά μέλη, που έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς την Ένωση και έχει συμπληρωθεί τουλάχιστον ένας μήνας από την εγγραφή τους σ’ αυτή.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της Ένωσης και η Ελεγκτική Επιτροπή την εποπτεία και τον έλεγχο της οικονομικής της διαχείρισης. Απαρτίζονται από εννέα και τρία μέλη, αντίστοιχα, τα οποία εκλέγονται για θητεία τριών ετών από τη Γ.Σ., με μυστική ψηφοφορία και ενιαίο ψηφοδέλτιο. 

4. Ισάριθμοι των τακτικών μελών επιλαχόντες υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Ε.Ε.,  αποτελούν, κατά σειρά επιτυχίας, αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη των οργάνων αυτών, τα οποία αντικαθιστούν τα τυχόν παραιτούμενα, αποβιώσαντα ή απαλλαγέντα των καθηκόντων τους τακτικά μέλη.

Άρθρο 7
Λειτουργία και αρμοδιότητες της Γ.Σ.

1. Η  Γ.Σ. συγκαλείται με απόφαση του Δ.Σ. τακτικά μια φορά το έτος κατά τους μήνες Φεβρουάριο ή Μάρτιο και έκτακτα όταν κριθεί σκόπιμο από το Δ.Σ. ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν,  το ένα δέκατο (1/10) των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Στην περίπτωση αυτή, το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γ.Σ. εντός 25 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

2. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται το ένα τέταρτο (1/4) των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται εντός 15 ημερών στον ίδιο τόπο και χρόνο, χωρίς νέα πρόσκληση. Στη δεύτερη περίπτωση, η Γ.Σ. θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όσα μέλη και αν είναι παρόντα.

3. Τα μέλη της Ένωσης προσκαλούνται στη Γ.Σ. με γραπτή πρόσκληση, η οποία υπογράφεται από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα του Δ.Σ και ταχυδρομείται σ’ αυτά δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη σύγκληση της Γ.Σ., με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 17. Στην πρόσκληση καθορίζεται σαφώς ο τόπος, η ημέρα, η ημερομηνία και η ώρα σύγκλησης της Γ.Σ., τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και η ημερομηνία της επανάληψής της, εάν δεν υπάρξει απαρτία. Η πρόσκληση μπορεί να αποσταλεί και με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα, όπως e-mail, sms και fax, εφόσον ο παραλήπτης διαθέτει τον ανάλογο εξοπλισμό.

4. Τις εργασίες της Γ.Σ. διευθύνει ο πρόεδρος αυτής, βοηθούμενος από ένα γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών, οι οποίοι εκλέγονται από τη Γ.Σ. κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Δεν κωλύεται η εκλογή του προέδρου και του γενικού γραμματέα του Δ.Σ. ως προέδρου και γραμματέα των εργασιών της Γ.Σ.

5. Θέμα προς συζήτηση στη Γ.Σ. έχει το δικαίωμα να υποβάλει με έγγραφη πρότασή του το ένα τέταρτο (¼) των συμμετεχόντων στη Συνέλευση μελών, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ., η οποία τίθεται σε ψηφοφορία και αν γίνει δεκτή, εγγράφεται το προτεινόμενο θέμα στην Η.Δ. 

6. Επί των θεμάτων της Η.Δ. έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν και να πάρουν το λόγο όλα τα παριστάμενα στη Συνέλευση μέλη, κατά σειρά προτεραιότητας, με μέριμνα του προέδρου.

7. Η Γ.Σ έχει την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των άλλων οργάνων της Ένωσης και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Ειδικότερα έχει, μεταξύ των άλλων,  τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α. Εγκρίνει κατ’ έτος τα πεπραγμένα του Δ.Σ και τον διαχειριστικό απολογισμό του προηγούμενου έτους, καθώς και το προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους και απαλλάσσει το Δ.Σ. από τις ευθύνες του.

β. Εκλέγει τα μέλη του  Δ.Σ και  της Ε.Ε.

γ. Εγκρίνει την εγγραφή και τη διαγραφή μέλους.

δ. Αποφασίζει την τροποποίηση του καταστατικού.

ε. Αποφασίζει την ίδρυση Ομοσπονδίας ή τη συμμετοχή της Ένωσης σε Ομοσπονδία.

8. Οι αποφάσεις της Γ.Σ λαμβάνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Ειδική πλειοψηφία απαιτείται μόνο για εκείνα τα θέματα, για τα οποία γίνεται ρητά σχετική αναφορά στο παρόν καταστατικό.

9. Η ψηφοφορίες ενεργούνται με ανάταση της χειρός ή με ονομαστική κλήση και ουδέποτε δια βοής, εκτός εάν πρόκειται για μυστική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται πάντοτε δια ψηφοδελτίων και ψηφοδόχου.

10. Μυστικές είναι οι ψηφοφορίες που αναφέρονται στην εκλογή των μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε., σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση και σε προσωπικά θέματα.

11. Τα πρακτικά κάθε Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται από το γραμματέα αυτής σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται απ’ αυτόν και τον πρόεδρο αυτής, αναγιγνώσκονται δε από το γραμματέα στην αρχή των εργασιών της επόμενης συνεδρίασης της Γ.Σ.

 

Άρθρο 8
Συγκρότηση του Διοικητικού  Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων και τέσσαρα απλά μέλη.

2. Το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα κατά την πρώτη του συνεδρίαση, η οποία συγκαλείται από το μέλος που πλειοψήφησε εντός δέκα ημερών από τις αρχαιρεσίες, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γενικό γραμματέα, τον ταμία και τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων. Εάν το πλειοψηφήσαν μέλος δεν προσκαλέσει σε συνεδρίαση τα νεοεκλεγέντα μέλη εντός του ανωτέρω χρόνου, η πρόσκληση γίνεται από το επόμενο κατά πλειοψηφία μέλος, εντός επτά ημερών από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας.

3. Εντός τριών ημερών από τη συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ., το απερχόμενο Δ.Σ. υποχρεούται να του παραδώσει με πρωτόκολλο όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία της Ένωσης, καθώς και τα αρχεία, τα βιβλία και κάθε έγγραφο που έχει σχέση με την Ένωση.

 

Άρθρο  9
Λειτουργία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικά μία φορά το μήνα, πλην των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου, και έκτακτα όταν αυτό κριθεί αναγκαίο από τον πρόεδρο αυτού ή το ζητήσουν τέσσαρα τουλάχιστον μέλη του με γραπτή αίτησή τους, στην οποία αναφέρονται  και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν. Στην τελευταία περίπτωση, ο πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Συμβούλιο εντός δέκα ημερών από της υποβολής της αίτησης. Τα μέλη καλούνται στις συνεδριάσεις με έγγραφη ή προφορική πρόσκληση του Προέδρου, στην οποία αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

2. Το Δ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε από   τα μέλη του, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

3. Το Δ.Σ  έχει τη γενική ευθύνη για τη διοίκηση, διαχείριση και εν γένει προώθηση των υποθέσεων  της Ένωσης. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ., επιμελείται της πιστής τήρησης του καταστατικού και μεριμνά για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων και την επιλογή των καταλλήλων μέσων για την ομαλή λειτουργία της Ένωσης και την επίτευξη των σκοπών της. Επίσης, δύναται να καθορίζει έξοδα παραστάσεως και κινήσεως του προέδρου, του γενικού γραμματέα και των λοιπών μελών του Δ.Σ.

4. Κατά τις τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ., πέραν των λοιπών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης, ανακοινώνονται από το Γενικό Γραμματέα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα και κάθε τρίμηνο γίνεται ενημέρωση από τον Ταμία για την πορεία των οικονομικών της Ένωσης. 

5. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. δύνανται να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και τα δύο πρώτα, κατά σειρά επιτυχίας, αναπληρωματικά μέλη, τα οποία έχουν τις υποχρεώσεις και τα λοιπά δικαιώματα των τακτικών μελών. 

6. Οι συνεδριάσεις είναι ανοικτές στα τακτικά μέλη της Ένωσης, αρκεί ο αριθμός αυτών που τις παρακολουθούν να επιτρέπει, κατά την κρίση του Δ.Σ., την ομαλή διεξαγωγή τους, εκτός των συνεδριάσεων που χαρακτηρίζονται από το Δ.Σ. ως μυστικές. Μυστικές χαρακτηρίζονται οι συνεδριάσεις που αφορούν προσωπικά θέματα των μελών. 

7. Για τις συζητήσεις και τις λαμβανόμενες αποφάσεις κατά της συνεδριάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα, στα οποία περιλαμβάνονται οι ληφθείσες αποφάσεις και οι γνώμες των μειοψηφησάντων μελών. Τα πρακτικά καταχωρίζονται σε ειδικό προς τούτο βιβλίο και  επικυρώνονται  κατά την επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. με την υπογραφή τους από τα μέλη που παρίσταντο στη συνεδρίαση που αφορούν.

 

Άρθρο 10
Υποχρεώσεις και δικαιώματα των μελών του Δ.Σ.

1. Τα μέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται και δικαιούνται:

α. Να προσέρχονται ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και να συμβάλλουν με τη γνώμη και την ψήφο τους στη λήψη των κατά το δυνατόν καλύτερων αποφάσεων.

β. Να συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνουν κατά τις συνεδριάσεις τους, έστω και αν διαφώνησαν στη λήψη τους.

γ.  Να συμμετέχουν εκ περιτροπής στη λειτουργία των Γραφείων της Ένωσης.

2. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικώς και αλληλεγγύως υπεύθυνα για την εκπλήρωση των εκ του νόμου και του καταστατικού υποχρεώσεών τους, την εκτέλεση των αποφάσεων της Γ.Σ. και τις αποφάσεις που λαμβάνουν κατά τις συνεδριάσεις τους. Μέλος του Δ.Σ. δεν ευθύνεται για αποφάσεις που λαμβάνονται σε συνεδρίαση που δεν παρίστατο ή για απόφαση επί της οποίας διαφώνησε.

3. Εάν  κάποιο μέλος παραιτηθεί, αποβιώσει ή απαλλαγεί των καθηκόντων του κατά τη διάρκεια της θητείας του, αντικαθίσταται, για το χρόνο που απομένει μέχρι τις επόμενες αρχαιρεσίες, από το κατά σειρά επιτυχίας αναπληρωματικό μέλος. Αν τα αναπληρωματικά μέλη δεν επαρκούν για την αντικατάσταση ελλειπόντων για τους ανωτέρω λόγους μελών και τα εναπομείναντα μέλη είναι λιγότερα των πέντε, συγκαλείται εκτάκτως Γ.Σ. η οποία προχωρά στην ανακήρυξη νέων υποψηφίων από τα παριστάμενα μέλη της και στη διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέων μελών για το υπόλοιπο της θητείας. Σε περίπτωση παραίτησης του συνόλου των μελών του Δ.Σ. ή της Ε.Ε., τα όργανα αυτά  εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους, μέχρι να αποφανθεί επί της παραιτήσεως η Γ.Σ., η οποία συγκαλείται εκτάκτως προς τούτο το ταχύτερο δυνατόν. Αν η παραίτηση γίνει αποδεκτή, η Γ.Σ. προχωρά στην ανακήρυξη νέων υποψηφίων από τα παριστάμενα μέλη της και στη διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέων μελών για πλήρη θητεία. 

4. Η απαλλαγή ενός μέλους από τα καθήκοντά του αποφασίζεται από το Δ.Σ. εάν το μέλος απουσίασε  αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς  συνεδριάσεις  του Δ.Σ. ή αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να εκπληρώσει τα καθήκοντά του ή συντρέχει σε βάρος του μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 6 του άρθρου 4 του παρόντος.

 

Άρθρο  11
Καθήκοντα Προέδρου 

1. Ο Πρόεδρος έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:

α. Εκπροσωπεί την Ένωση ενώπιον κάθε διοικητικής και δικαστικής  αρχής και έναντι τρίτων προσώπων. Υπογράφει τα δικόγραφα της Ένωσης, κοινοποιεί και δέχεται αγωγές, ασκεί τα τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα και εκπροσωπεί την Ένωση στις δίκες και τις δικαστικές πράξεις.

β. Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και υπογράφει τα πρακτικά αυτών.

γ. Υπογράφει τα εξερχόμενα έγγραφα μαζί με το Γενικό Γραμματέα και προσυπογράφει μαζί με τον Ταμία τα εντάλματα είσπραξης και πληρωμών ορισμένου ποσού και άνω, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

δ. Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ.

2. Το Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος

 

Άρθρο 12
Καθήκοντα Αντιπροέδρου

Ο Αντιπρόεδρος έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:

α. Αναπληρώνει τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο.

β. Ελέγχει τη σωστή τήρηση των  βιβλίων και των αρχείων της Ένωσης, καθώς και την κίνηση του ταμείου και ενημερώνει σχετικά τον Πρόεδρο.

γ. Μεριμνά για τη ανελλιπή και σωστή λειτουργία των Γραφείων της Ένωσης.

δ. Συνδράμει το Πρόεδρο στην εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ.

 

Άρθρο  13
Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα

 

1. Ο Γενικός Γραμματέας έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:

α. Τηρεί τα Μητρώα και τις Καταστάσεις των μελών, το αρχείο της αλληλογραφίας  και τα βιβλία, πλην αυτών του ταμείου, και  φυλάσσει τη σφραγίδα της Ένωσης.

β. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα και μεριμνά για τη διεκπεραίωσή τους.

γ. Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και μεριμνά για την επικύρωση και την υπογραφή τους.

2. Τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Ταμίας ή άλλο μέλος, που ορίζεται από το Δ.Σ.

 

Άρθρο  14
Καθήκοντα Ταμία

1. Ο Ταμίας έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:

α. Μεριμνά για την είσπραξη των συνδρομών των μελών και των λοιπών πόρων της Ενώσεως, με διπλότυπες  αποδείξεις που φέρουν τη σφραγίδα αυτής.

β. Ενεργεί τις πληρωμές της Ένωσης προς τρίτους, με σχετικό χρηματικό ένταλμα, επιταγή, συναλλαγματική ή άλλο παραστατικό, που υπογράφεται απ’ αυτόν και τον Πρόεδρο, εφόσον υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται από το Δ.Σ.

γ. Τηρεί το Βιβλίο Ταμείου, στο οποίο καταχωρίζει αμελλητί τις εισπράξεις και τις πληρωμές.

δ. Καταθέτει αμελλητί τα εισπραττόμενα χρηματικά ποσά για λογαριασμό της Ένωσης σε αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα, που έχουν καθορισθεί με απόφαση του Δ.Σ. και ενεργεί αναλήψεις απ’ αυτά για τις αναγκαίες πληρωμές.

ε. Ενημερώνει το Δ.Σ. κάθε τρίμηνο για την πορεία των οικονομικών της Ένωσης.

2. Ο Ταμίας ευθύνεται προσωπικώς για κάθε απώλεια χρημάτων ή διαχειριστική ανωμαλία.

3. Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Γενικός Γραμματέας ή άλλο μέλος, που ορίζεται από το Δ.Σ. 

 

Άρθρο  15
Καθήκοντα Υπευθύνου Δημοσίων Σχέσεων

Καθήκοντα του Υπευθύνου Δημοσίων Σχέσεων είναι η διοργάνωση και η εποπτεία της καλής διεξαγωγής των εορτών, εκδρομών, θεατρικών παραστάσεων, διαλέξεων, συνεστιάσεων  και των  άλλων εκδηλώσεων της Ένωσης, καθώς και η μέριμνα για τη καλή λειτουργία της Λέσχης. 

 

Άρθρο  16
Ελεγκτική Επιτροπή

1. Η Ελεγκτική Επιτροπή(Ε.Ε) αποτελείται από τον  Πρόεδρο αυτής, ο οποίος την συγκαλεί και διευθύνει τις εργασίες της, το Γραμματέα της, ο οποίος επιμελείται της τήρησης των βιβλίων, των πρακτικών και των εκθέσεών της, και ένα απλό μέλος. Για την συγκρότηση της Ε.Ε. έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του παρόντος.

2. Η Ε.Ε. έχει ως αρμοδιότητα την εποπτεία και τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης της Ένωσης και  ειδικότερα:

α. Εποπτεύει και ελέγχει τις διαχειριστικές πράξεις του Δ.Σ. και του Ταμία και εξετάζει εάν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, καθώς και τις αποφάσεις της Γ.Σ.

β. Συντάσσει και υποβάλλει στην ετήσια Γ.Σ. Έκθεση για την πορεία των οικονομικών της Ένωσης και τα αποτελέσματα του διαχειριστικού ελέγχου των σχετικών  πράξεων κατά το προηγούμενο έτος. 

3. Διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο δικαιούται η Ε.Ε. να ενεργεί οποτεδήποτε κρίνει τούτο σκόπιμο ή όταν το ζητήσουν εγγράφως είκοσι, τουλάχιστον, τακτικά μέλη της Ένωσης. Ο έλεγχος γίνεται σε συνεννόηση με τον πρόεδρο του Δ.Σ., ο οποίος ενημερώνει σχετικά τον Ταμία και θέτει εις την διάθεση αυτής όλα τα ζητούμενα διαχειριστικά  και ταμειακά βιβλία και τα παραστατικά εισπράξεων και πληρωμών, καθώς και το περιεχόμενο του ταμείου και το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.

4. Η Ε.Ε. συνεδριάζει εγκύρως παρόντων απάντων των μελών της, με την επιφύλαξη των διατάξεων της επομένης παραγράφου του παρόντος. Οι αποφάσεις της λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση διαφωνίας, η άποψη της μειοψηφίας καταχωρείται ξεχωριστά στα πρακτικά, τα βιβλία  και τις εκθέσεις της, κατά περίπτωση.

5. Τα μέλη της Ε.Ε. υποχρεούνται να συμμετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις της και να συμβάλλουν ενεργά στις εργασίες της. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 10 του παρόντος έχουν ανάλογη εφαρμογή και για την Ε.Ε., με τη διαφορά ότι η απόφαση στις περιπτώσεις της παρ. 4 λαμβάνονται από τα δύο λοιπά μέλη της και για την απαλλαγή μέλους της από τα καθήκοντά του αρκεί η αδικαιολόγητη απουσία του σε δύο συνεχείς συνεδριάσεις. 

 

Άρθρο  17
Αρχαιρεσίες

1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. διενεργούνται από την τακτική Γ.Σ. του έτους λήξης της θητείας των οργάνων αυτών, με μέριμνα τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία εκλέγεται από το σώμα της Γ.Σ. μετά την εξάντληση των θεμάτων της Η.Δ. Υποψήφιος για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. δεν μπορεί να είναι μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής.

2. Η Εφορευτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό της χρονικής διάρκειας  της ψηφοφορίας και την ομαλή διεξαγωγή της, την νομιμοποίηση των ψηφιζόντων, την εγκυρότητα των  ψηφοδελτίων, την καταμέτρηση των ψήφων και την ανακήρυξη των επιτυχόντων. 

3. Δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα για μέλη του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. έχουν όλα τα τακτικά μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου, πλην αυτών που διαμένουν εκτός της Περιφέρειας Αττικής  ή έχουν τακτική εργασία, η οποία δεν τους επιτρέπει να ανταποκρίνονται τις υποχρεώσεις τους έναντι των οργάνων αυτών. 

4. Η  πρόσκληση για τη σύγκληση της Γ.Σ. και την υποβολή των υποψηφιοτήτων αποστέλλεται στα μέλη δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία  συνεδρίασης της Γ.Σ.  και περιλαμβάνει και την προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών.

5. Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Δ.Σ., η οποία συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωσή τους ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κάποιο από τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου  κωλύματα.

6. Η ανακήρυξη των υποψηφίων γίνεται από το Δ.Σ., το οποίο και καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο, όπου αναγράφονται σε ξεχωριστές στήλες οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Ε.Ε.  Η κατάρτιση του ψηφοδελτίου γίνεται τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γ.Σ.

7. Τα ψηφοδέλτια διανέμονται στα μέλη της Γ.Σ. λίγο πριν την έναρξη της ψηφοφορίας από την Εφορευτική Επιτροπή, με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου. Ένα τουλάχιστον αντίτυπο του ψηφοδελτίου τοιχοκολλάται στην είσοδο της αιθούσης της Γ.Σ. πριν την έναρξη των εργασιών της, καθώς και στα Γραφεία της Ένωσης αμέσως μετά την κατάρτισή του.

8. Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. δικαιούνται  πριν την έναρξη της ψηφοφορίας, με μέριμνα του προέδρου της Γ.Σ., να πάρουν το λόγο και να εκθέσουν τις απόψεις τους εντός ορισμένου για όλους χρόνου, που ορίζεται από τη Γ.Σ. 

9. Οι σταυροί προτίμησης δεν μπορεί να είναι περισσότεροι των τεσσάρων για το Δ.Σ. και περισσότεροι των δύο για την Ε.Ε.

10. Οι ψηφοφόροι, αφού θέσουν μυστικά τους σταυρούς προτίμησής τους στο ψηφοδέλτιο και το αναδιπλώσουν στα τέσσερα, ώστε να μην αποκαλύπτεται η προτίμησή τους, ρίπτουν αυτό στην ψηφοδόχο, στην οποία προσέρχονται αυτοπροσώπως, με τη σειρά που καθορίζεται από την Εφορευτική Επιτροπή. Οι ψηφίσαντες υπογράφουν έναντι του ονόματός τους σε σχετική κατάσταση που τηρείται με μέριμνα της Εφορευτικής Επιτροπής.

11. Ψηφοφόρος που αδυνατεί να παραστεί στη Γ.Σ. και την ψηφοφορία, μπορεί να ψηφίσει, είτε εξουσιοδοτώντας προς τούτο άλλο ψηφοφόρο, είτε αποστέλλοντας στην Εφορευτική Επιτροπή το ψηφοδέλτιο με τους σταυρούς προτίμησής του με άλλο ψηφοφόρο. Ο εξουσιοδοτούμενος ή ο κομίζων το ψηφοδέλτιο άλλου ψηφοφόρος, δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος, ούτε να φέρει περισσότερες της μιας εξουσιοδοτήσεις ή να κομίζει περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια. Το ψηφοδέλτιο, το οποίο ο ενδιαφερόμενος φροντίζει να προμηθευτεί εγκαίρως από τα Γραφεία της Ένωσης, αποστέλλεται αναδιπλωμένο ως άνω, εντός κλεισμένου φακέλου, ο οποίος φέρει ιδιοχείρως τα στοιχεία ταυτότητάς του (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό μητρώου της Ένωσης, διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο). Ο φάκελος ανοίγεται από την Εφορευτική Επιτροπή και το αναδιπλωμένο ψηφοδέλτιο ρίπτεται στην ψηφοδόχο. Ο κομιστής ψηφοφόρος υπογράφει στη σχετική κατάσταση έναντι του ονόματος του ψηφίσαντος και θέτει το ονοματεπώνυμό του δίπλα στην υπογραφή του.  

12. Ενστάσεις για την εγκυρότητα της ψηφοφορίας και τη νομιμοποίηση των υποψηφίων και των ψηφοφόρων μπορούν να υποβληθούν γραπτώς από τα παριστάμενα στη Γ.Σ. μέλη  καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας στην Εφορευτική Επιτροπή, η οποία τις εξετάζει και αποφαίνεται επ΄ αυτών αμέσως και  πάντως πριν το άνοιγμα της ψηφοδόχου.

13. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στο άνοιγμα της ψηφοδόχου, την καταμέτρηση και την μονογραφή από τα μέλη της των ψηφοδελτίων και τον έλεγχο της εγκυρότητας αυτών, στην καταμέτρηση και καταγραφή των ψήφων εκάστου υποψηφίου και στην ανακήρυξη των επιτυχόντων. Επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους κατά σειρά μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των τακτικών μελών κάθε οργάνου. Ισάριθμοι κατά σειρά επιλαχόντες υποψήφιοι θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η σειρά καθορίζεται με κλήρωση.

14. Κατά τη διαδικασία της προηγουμένης παραγράφου δύνανται να παρίστανται οι υποψήφιοι ή αντιπρόσωποί τους, τους οποίους ορίζουν με ειδική εξουσιοδότησή τους.

15. Μετά το πέρας της όλης διαδικασίας, η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο καταχωρίζονται η ώρα έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας, ο αριθμός των ψηφισάντων, ο αριθμός των έγκυρων και άκυρων ψηφοδελτίων και οι επιτυχόντες υποψήφιοι κατά σειρά επιτυχίας, για κάθε όργανο ξεχωριστά, οι οποίοι αποτελούν τα τακτικά και αναπληρωματικά του μέλη.  Επίσης, καταχωρίζονται οι τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις και η επ΄ αυτών  απόφασή της. 

16. Το πρακτικό της ψηφοφορίας, μαζί με τα ψηφοδέλτια, την κατάσταση των ψηφισάντων και τις ενστάσεις, καθώς και τα υλικά της ψηφοφορίας, παραδίδονται από την Εφορευτική Επιτροπή με πρωτόκολλο στον υποψήφιο για το Δ.Σ. που έλαβε τις περισσότερες ψήφους. 

 

Άρθρο 18
Σφραγίδα-Σημαία- Επίσημη εορτή

1. Η ΄Ένωση έχει σφραγίδα, η οποία είναι στρογγυλή και φέρει περιφερειακά την επωνυμία της Ένωσης και στο μέσον το σήμα της Αστυνομίας Πόλεων, που αποτελεί και το έμβλημα της Ένωσης. Επίσης, έχει σημαία με το σχήμα και το χρώμα της σημαίας του Ελληνικού Έθνους, η οποία φέρει την επωνυμία της Ένωσης και στο μέσον το έμβλημα της Ένωσης.

2. Ως επίσημη εορτή της Ένωσης ορίζεται η 11η Νοεμβρίου, εορτή του Αγίου Μηνά, προστάτη της Αστυνομίας Πόλεων. Ο τόπος της εορτής ορίζεται εκάστοτε από το Δ.Σ., το οποίο αποφασίζει και για το ύψος της δαπάνης, η οποία διατίθεται από το Ταμείο της Ένωσης για τις ανάγκες της εορτής και την ψυχαγωγία των παρισταμένων σ΄ αυτή μελών και προσκεκλημένων. 

 

Άρθρο  19
Τροποποίηση του καταστατικού

Η τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται ειδικώς για το σκοπό αυτό και η οποία βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρίστανται σ’ αυτή τα μισά πλέον ενός των εχόντων δικαίωμα ψήφου τακτικών μελών. Για τη λήψη τέτοιας απόφασης απαιτείται η πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων τακτικών μελών.

Άρθρο 20
Διάλυση της Ένωσης

1. Η διάλυση της Ένωσης μπορεί να αποφασισθεί από ειδική προς τούτο Γενική Συνέλευση, για την οποία απαιτείται η αναφερόμενη στο προηγούμενο άρθρο απαρτία και πλειοψηφία.

2. Διάλυση της Ένωσης επέρχεται αυτοδικαίως, όταν τα τακτικά μέλη αυτής μειωθούν κάτω των δέκα.

3.  Σε περίπτωση διάλυσης της Ένωσης, η περιουσία της διατίθεται για το σκοπό που θα αποφασίσει η τελευταία πριν τη διάλυση Γενική Συνέλευση.

 

Άρθρο 21
Ακροτελεύτια διάταξη

Το παρόν Καταστατικό αποτελείται από 21 άρθρα και εγκρίθηκε την 16 Μαρτίου 2014 κατ’ άρθρο και στο σύνολο από τη Γενική Συνέλευση, που συγκλήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό. Η ισχύς του αρχίζει από την ημερομηνία εγγραφής του στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΪΛΑΣ

Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ

 

Ακριβές Αντίγραφο
Από το Βιβλίο Πρακτικών της Γ.Σ. 

 

Ο Γενικός Γραμματέας
Ηλίας Καρακώστας


Η τροποποίηση και κωδικοποίηση του παρόντος Καταστατικού έγινε  με την υπ’ αριθ. 400/2014 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Η Ένωση ως Σωματείο είχε αναγνωρισθεί με την υπ’ αριθ. 2773/1964 Απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο Βιβλίο Σωματείων του οποίου έχει καταχωρηθεί με αριθμό Μητρώου  1890.

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  ΠΟΛΕΩΝ

 

 

Άρθρο 1

 Επωνυμία – Έδρα

 

1. Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία : «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ» και το ακρωνύμιο «Π.Ε.Α.Α.Α.Π.», αναφερόμενη στο παρόν ως «Ένωση»

 

2.    Έδρα της Ένωσης είναι η Αθήνα.

 

 3H λειτουργία της Ένωσης διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος      καταστατικού και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Α.Κ. και του ν.281/1914 «περί σωματείων»

 

 4.  Η Ένωση δύναται να γίνει μέλος Ομοσπονδίας σωματείων, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς μ’ αυτή σκοπούς.

 

 

Άρθρο 2

     Σκοποί και μέσα υλοποίησής τους

 

    1. Σκοποί της Ένωσης είναι :

       α.  Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη   σχέσεων φιλίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της.

       β. Η προάσπιση των οικονομικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών της και η επιδίωξη της βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης και της κοινωνικής θέσης αυτών, καθώς και της υγειονομικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των ιδίων και των προστατευομένων μελών των οικογενειών τους.

       γ.  Η ηθική και υλική συμπαράσταση στα μέλη και τις οικογένειές τους και η ψυχαγωγία αυτών.

       δ.  Η ενημέρωση των μελών για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

       ε.  Η συνεργασία με τις αντίστοιχες  οργανώσεις συνταξιούχων των Σωμάτων Ασφαλείας  και των Ενόπλων Δυνάμεων για την επιδίωξη κοινών σκοπών και στόχων.

     στ. Η διατύπωση απόψεων για την οργάνωση, τη λειτουργία και τη δράση της Αστυνομίας και την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

       ζ. Η προβολή των δραστηριοτήτων και της ιστορίας του Σώματος της Αστυνομίας Πόλεων και η διατύπωση απόψεων και προτάσεων για την εξέλιξη και τη βελτίωση του αστυνομικού θεσμού στη χώρα μας.   

      η. Η ανάπτυξη και καλλιέργεια σχέσεων με τις Οργανώσεις των εν ενεργεία συναδέλφων τους και η παροχή προς τα μέλη τους και τους λοιπούς εν ενεργεία αστυνομικούς κάθε νόμιμης στήριξης για την καλύτερη εκτέλεση της αποστολής τους και την αντιμετώπιση αδίκων σε βάρος τους επιθέσεων.

      θ. Η προάσπιση των παραδόσεων και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

 

 2. Η επίτευξη των παραπάνω σκοπών επιδιώκεται:

       α. Με την οργάνωση διαλέξεων, συνεδριάσεων, εκδρομών και άλλων εκδηλώσεων ( εορταστικών, επετειακών, καλλιτεχνικών, ψυχαγωγικών κ.λ.π.).  

       β. Με την έκδοση εφημερίδος, περιοδικών, βιβλίων και άλλων εντύπων και με ανακοινώσεις στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο.

       γ.  Με τη χρήση  των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, όπως η δημιουργία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, η αποστολή μαζικών μηνυμάτων(SMS) κ.α.

       δ.  Με παραστάσεις και διαβήματα προς τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Αρχές και διεθνείς Οργανισμούς.

       ε.  Με την ίδρυση λέσχης,  για τη ψυχαγωγία των μελών  και των οικογενειών τους.

     στ. Με κάθε άλλο νόμιμο μέσο.

 

 

Άρθρο 3

Μέλη

 

 1. Τα μέλη της Ένωσης διακρίνονται σε τακτικά, επίτιμα και φίλους.

 

 1. Ως τακτικά μέλη δύνανται να εγγραφούν οι τελούντες σε αποστρατεία ή μόνιμη διαθεσιμότητα αξιωματικοί και Ανθυπαστυνόμοι, οι οποίοι κατετάγησαν  και υπηρέτησαν έστω και επ’ ελάχιστον στην Αστυνομία Πόλεων ή στην Ελληνική Αστυνομία, εφόσον  έγιναν μέλη των κλαδικών ασφαλιστικών ταμείων της Αστυνομίας Πόλεων. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή όσων αποτάχθηκαν ή εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 6  περ. β΄ του άρθρου 4 του παρόντος.

 

 1. Ως επίτιμα ανακηρύσσονται πρόσωπα που προσέφεραν στην Ένωση ή στην Αστυνομία   σπουδαίες υπηρεσίες ή δωρεές.

 

 1. Ως φίλοι δύνανται να εγγραφούν οι σύζυγοι  και τα τέκνα των αποβιωσάντων τακτικών  ή επιτίμων μελών, καθώς και κάθε πολίτης που επιθυμεί να συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών της  Ένωσης.

 

 1. Η εγγραφή των μελών γίνεται με απόφαση του Δ.Σ., κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων. Στην αίτηση των υποψηφίων τακτικών μελών επισυνάπτεται μια φωτογραφία αυτών με στολή για την  έκδοση δελτίου ταυτότητας και αντίγραφο του Φύλλου Μητρώου τους. Στην αίτηση των υποψηφίων φίλων εκτίθεται ο λόγος του αιτήματος και  επισυνάπτεται αντίγραφο Μητρώου Οικογενειακής Κατάστασης. Για την ανακήρυξη επίτιμου μέλους δεν απαιτείται αίτηση.

 

 1. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. περί εγγραφής ή ανακήρυξης ή διαγραφής μέλους υπόκεινται σε επικύρωση από τη Γ.Σ., στην οποία φέρονται στην αμέσως επόμενη σύγκλησή της .

 

 1. Η Ένωση τηρεί Μητρώο Τακτικών, Μητρώο Επίτιμων Μελών και Μητρώο Φίλων. Η εγγραφή στα Μητρώα γίνεται  κατ’ αύξοντα αριθμό εγγραφής. Επίσης, τηρούνται ξεχωριστές καταστάσεις  των τακτικών μελών, των επίτιμων μελών και των Φίλων κατ΄ αλφαβητική σειρά.

 

 

 

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των μελών

 

 1. Κάθε μέλος υποχρεούται:

      α. Να καταβάλλει στην Ένωση το ποσό του δικαιώματος εγγραφής και το ποσό της ετήσιας συνδρομής του, πλην των ανακηρυχθέντων ως επίτιμων μελών, τα οποία απαλλάσσονται τιμής ένεκεν της υποχρέωσης αυτής.

      β. Να αποδέχεται και να τηρεί τους όρους του καταστατικού της Ένωσης και να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις των οργάνων της.

      γ.  Να μην αντιστρατεύεται την εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης.

      δ.  Να συμπεριφέρεται με ευπρέπεια και κοσμιότητα προς τα μέλη του Δ.Σ. και τα λοιπά μέλη της Ένωσης.

 

2.   Κάθε τακτικό μέλος δικαιούται, εφόσον εκπληρώνει τις προς την Ένωση υποχρεώσεις του:

      α. Να εκλέγει τα μέλη των οργάνων της Ένωσης και να εκλέγεται ως μέλος στα όργανα αυτά, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου  17 παρ. 3 του παρόντος.   

      β.  Να συμμετέχει  στις Γενικές Συνελεύσεις και  στις εκδηλώσεις της Ένωσης.

      γ. Να παρίσταται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., εκτός αυτών που αποφασίζεται να διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών.

      δ.  Να διατυπώνει απόψεις και προτάσεις στα όργανα της Ένωσης.

 

3.  Τα τακτικά μέλη εφοδιάζονται με μέριμνα του Δ.Σ. με δελτίο ταυτότητας μέλους, το οποίο φέρει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμό του, τον αποστρατευτικό του βαθμό, τον αριθμό μητρώου του στην Ένωση και στο αστυνομικό σώμα και φωτογραφία αυτού με στολή, καθώς και την υπογραφή του προέδρου του Δ.Σ. και τη σφραγίδα της Ένωσης. Ο τύπος του δελτίου αυτού καθορίζεται από το Δ.Σ.

 

4.  Τα επίτιμα μέλη και οι φίλοι δικαιούνται να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις της Ένωσης και να διατυπώνουν απόψεις και προτάσεις στα όργανα αυτής.

 

5.   Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να διαγραφεί από την Ένωση, μετά από έγγραφη δήλωσή του και απόφαση του Δ.Σ.

 

 6.  Το Δ.Σ. αποφασίζει αυτεπαγγέλτως τη διαγραφή μέλους, εφόσον αυτό:

      α.   Δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του προς την Ένωση, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 7 του παρόντος.

 β. Έχει  στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων ή έχει προφυλακισθεί ή έχει καταδικασθεί για αδίκημα ή με ποινή, που προβλέπεται ως κώλυμα για κατάταξη στην Αστυνομία ή έχει ασκηθεί σε βάρος του δίωξη για τέτοιο αδίκημα.

         

  7. Το μέλος που καθυστερεί αδικαιολογήτως επί πενταετία την ετήσια συνδρομή του, χαρακτηρίζεται με απόφαση του Δ.Σ. ως ανενεργό μέλος και στερείται των κατά την άρθρο 4 παρ.2 δικαιωμάτων του.

 

      8. Το αυτεπαγγέλτως διαγραφέν μέλος, καθώς και το χαρακτηρισθέν ως ανενεργό, δικαιούται να προσφύγει κατά της διαγραφής του ή του χαρακτηρισμού του στη Γ.Σ., κατά την  επόμενη σύγκλησή της.

 

 9. Το διαγραφέν  τακτικό μέλος υποχρεούται να παραδώσει το χορηγηθέν από   την Ένωση δελτίο ταυτότητάς του.

 

Άρθρο  5

Πόροι και περιουσία της Ένωσης

 

 1. Πόρους της Ένωσης αποτελούν τα έσοδα που προέρχονται:

     α   Από το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια συνδρομή των μελών.

     β.  Από τις έκτακτες και τις εθελοντικές εισφορές των μελών.

     γ.   Από δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.

     δ.   Από κρατικές ή κοινοτικές χορηγίες και επιχορηγήσεις.

      ε.   Από την εκμετάλλευση ή την εκποίηση περιουσιακών της στοιχείων.

   στ.   Από εράνους και άλλες εκδηλώσεις της Ένωσης.

     ζ .  Από διαφημίσεις.

 

 1. Το ποσό του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής, καθώς και των εκτάκτων εισφορών,  καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ., μετά από πρόταση του Δ.Σ.

 

 1. Συνδρομές και εισφορές που καταβάλλονται στην Ένωση δεν επιστρέφονται, εκτός των εκτάκτων εισφορών, εφόσον ο σκοπός για τον οποίον επιβλήθηκαν ματαιώθηκε.

 

 1. Τα διαγραφέντα μέλη οφείλουν τις συνδρομές τους μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους, εντός του οποίου διαγράφηκαν.

 

 1. Περιουσία της Ένωσης αποτελούν τα κινητά και ακίνητα πράγματα που περιέρχονται στην κυριότητά της, καθώς και τα εν δυνάμει δικαιώματά της. Η περιουσία της Ένωσης δεν μπορεί να διατεθεί για κερδοσκοπικούς σκοπούς ή σκοπούς που δεν προβλέπονται στο παρόν καταστατικό.

 

 

Άρθρο 6

Όργανα της Ένωσης

 

1.  Όργανα της Ένωσης είναι:

     α. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ),

     β .Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) και

     γ. Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε).

 

2.  Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Ένωσης και συγκροτείται από τα τακτικά μέλη αυτής, που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα τακτικά μέλη, που έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς την Ένωση και έχει συμπληρωθεί τουλάχιστον ένας μήνας από την εγγραφή τους σ’ αυτή.

 

3.  Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της Ένωσης και η Ελεγκτική Επιτροπή την εποπτεία και τον έλεγχο της οικονομικής της διαχείρισης. Απαρτίζονται από εννέα και τρία μέλη, αντίστοιχα,  τα οποία εκλέγονται για θητεία τριών ετών από τη Γ.Σ., με μυστική ψηφοφορία και ενιαίο ψηφοδέλτιο.

 

4.   Ισάριθμοι των τακτικών μελών επιλαχόντες υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Ε.Ε.,  αποτελούν, κατά σειρά επιτυχίας, αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη των οργάνων αυτών, τα οποία αντικαθιστούν τα τυχόν παραιτούμενα, αποβιώσαντα ή απαλλαγέντα των καθηκόντων τους τακτικά μέλη.

 

Άρθρο 7

Λειτουργία και αρμοδιότητες της Γ.Σ.

 

1.    Η  Γ.Σ. συγκαλείται με απόφαση του Δ.Σ. τακτικά μια φορά το έτος κατά τους μήνες Φεβρουάριο ή Μάρτιο και έκτακτα όταν κριθεί σκόπιμο από το Δ.Σ. ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν,  το ένα δέκατο (1/10) των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Στην περίπτωση αυτή, το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γ.Σ. εντός 25 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

     2.   Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται το ένα τέταρτο (1/4) των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται εντός 15 ημερών στον ίδιο τόπο και χρόνο, χωρίς νέα πρόσκληση. Στη δεύτερη περίπτωση, η Γ.Σ. θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όσα μέλη και αν είναι παρόντα.

 

     3.   Τα μέλη της Ένωσης προσκαλούνται στη Γ.Σ. με γραπτή πρόσκληση, η οποία υπογράφεται από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα του Δ.Σ και ταχυδρομείται σ’ αυτά δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη σύγκληση της Γ.Σ., με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 17. Στην πρόσκληση καθορίζεται σαφώς ο τόπος, η ημέρα, η ημερομηνία και η ώρα σύγκλησης της Γ.Σ., τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και η ημερομηνία της επανάληψής της, εάν δεν υπάρξει απαρτία. Η πρόσκληση μπορεί να αποσταλεί και με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα, όπως e-mail, sms και fax, εφόσον ο παραλήπτης διαθέτει τον ανάλογο εξοπλισμό.

 

     4.   Τις εργασίες της Γ.Σ. διευθύνει ο πρόεδρος αυτής, βοηθούμενος από ένα γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών, οι οποίοι εκλέγονται από τη Γ.Σ. κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Δεν κωλύεται η εκλογή του προέδρου και του γενικού γραμματέα του Δ.Σ. ως προέδρου και γραμματέα των εργασιών της Γ.Σ.

 

     5.   Θέμα προς συζήτηση στη Γ.Σ. έχει το δικαίωμα να υποβάλει με έγγραφη πρότασή του το ένα τέταρτο ( ¼) των συμμετεχόντων στη Συνέλευση μελών, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ., η οποία τίθεται σε ψηφοφορία και αν γίνει δεκτή, εγγράφεται το προτεινόμενο θέμα στην Η.Δ.

 

     6.   Επί των θεμάτων της Η.Δ. έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν και να πάρουν το λόγο όλα τα παριστάμενα στη Συνέλευση μέλη, κατά σειρά προτεραιότητας, με μέριμνα του προέδρου.

 

     7.   Η Γ.Σ έχει την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των άλλων οργάνων της       Ένωσης και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Ειδικότερα έχει, μεταξύ των άλλων,  τις παρακάτω αρμοδιότητες :

          α. Εγκρίνει κατ’ έτος τα πεπραγμένα του Δ.Σ και τον διαχειριστικό απολογισμό του προηγούμενου έτους, καθώς και το προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους και απαλλάσσει το Δ.Σ. από τις ευθύνες του.

         β. Εκλέγει τα μέλη του  Δ.Σ και  της Ε.Ε.

         γ.  Εγκρίνει την εγγραφή και τη διαγραφή μέλους.

          δ.  Αποφασίζει την τροποποίηση του καταστατικού.

         ε.  Αποφασίζει την ίδρυση Ομοσπονδίας ή τη συμμετοχή της Ένωσης σε Ομοσπονδία.

 

      8.   Οι αποφάσεις της Γ.Σ λαμβάνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Ειδική πλειοψηφία απαιτείται μόνο για εκείνα τα θέματα, για τα οποία γίνεται ρητά σχετική αναφορά στο παρόν καταστατικό.

 

      9.   Η ψηφοφορίες ενεργούνται με ανάταση της χειρός ή με ονομαστική κλήση και ουδέποτε δια βοής, εκτός εάν πρόκειται για μυστική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται πάντοτε δια ψηφοδελτίων και ψηφοδόχου.

 

      10. Μυστικές είναι οι ψηφοφορίες που αναφέρονται στην εκλογή των μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε., σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση και σε προσωπικά θέματα.

 

      11. Τα πρακτικά κάθε Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται από το γραμματέα αυτής σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται απ’ αυτόν και τον πρόεδρο αυτής, αναγιγνώσκονται δε από το γραμματέα στην αρχή των εργασιών της επόμενης συνεδρίασης της Γ.Σ.

 

 

Άρθρο 8

Συγκρότηση του Διοικητικού  Συμβουλίου

                                                                                                                        

1.   Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων και τέσσαρα απλά μέλη.

 

2.  Το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα κατά την πρώτη του συνεδρίαση, η οποία συγκαλείται από το μέλος που πλειοψήφησε εντός δέκα ημερών από τις αρχαιρεσίες, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γενικό γραμματέα, τον ταμία και τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων. Εάν το πλειοψηφήσαν μέλος δεν προσκαλέσει σε συνεδρίαση τα νεοεκλεγέντα μέλη εντός του ανωτέρω χρόνου, η πρόσκληση γίνεται από το επόμενο κατά πλειοψηφία μέλος, εντός επτά ημερών από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας.

 

3.   Εντός τριών ημερών από τη συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ., το απερχόμενο Δ.Σ. υποχρεούται να του παραδώσει με πρωτόκολλο όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία της Ένωσης, καθώς και τα αρχεία, τα βιβλία και κάθε έγγραφο που έχει σχέση με την Ένωση.

 

 

Άρθρο  9

            Λειτουργία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

 

1.        Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικά μία φορά το μήνα, πλην των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου, και έκτακτα όταν αυτό κριθεί αναγκαίο από τον πρόεδρο αυτού ή το ζητήσουν τέσσαρα τουλάχιστον μέλη του με γραπτή αίτησή τους, στην οποία αναφέρονται  και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν. Στην τελευταία περίπτωση, ο πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Συμβούλιο εντός δέκα ημερών από της υποβολής της αίτησης. Τα μέλη καλούνται στις συνεδριάσεις με έγγραφη ή προφορική πρόσκληση του Προέδρου, στην οποία αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

2.        Το Δ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε από   τα μέλη του, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

 

3.        Το Δ.Σ  έχει τη γενική ευθύνη για τη διοίκηση, διαχείριση και εν γένει προώθηση των υποθέσεων  της Ένωσης. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ., επιμελείται της πιστής τήρησης του καταστατικού και μεριμνά για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων και την επιλογή των καταλλήλων μέσων για την ομαλή λειτουργία της Ένωσης και την επίτευξη των σκοπών της. Επίσης, δύναται να καθορίζει έξοδα παραστάσεως και κινήσεως του προέδρου, του γενικού γραμματέα και των λοιπών μελών του Δ.Σ.

 

4.        Κατά τις τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ., πέραν των λοιπών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης, ανακοινώνονται από το Γενικό Γραμματέα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα και κάθε τρίμηνο γίνεται ενημέρωση από τον Ταμία για την πορεία των οικονομικών της Ένωσης.

 

5.        Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. δύνανται να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και τα δύο πρώτα, κατά σειρά επιτυχίας, αναπληρωματικά μέλη, τα οποία έχουν τις υποχρεώσεις και τα λοιπά δικαιώματα των τακτικών μελών.

 

6.        Οι συνεδριάσεις είναι ανοικτές στα τακτικά μέλη της Ένωσης, αρκεί ο αριθμός αυτών που τις παρακολουθούν να επιτρέπει, κατά την κρίση του Δ.Σ., την ομαλή διεξαγωγή τους, εκτός των συνεδριάσεων που χαρακτηρίζονται από το Δ.Σ. ως μυστικές. Μυστικές χαρακτηρίζονται οι συνεδριάσεις που αφορούν προσωπικά θέματα των μελών.

 

 

7.        Για τις συζητήσεις και τις λαμβανόμενες αποφάσεις κατά της συνεδριάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα, στα οποία περιλαμβάνονται οι ληφθείσες αποφάσεις και οι γνώμες των μειοψηφησάντων μελών. Τα πρακτικά καταχωρίζονται σε ειδικό προς τούτο βιβλίο και  επικυρώνονται  κατά την επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. με την υπογραφή τους από τα μέλη που παρίσταντο στη συνεδρίαση που αφορούν.

 

Άρθρο 10

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των μελών του Δ.Σ.

 

1.    Τα μέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται και δικαιούνται:

     α. Να προσέρχονται ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και να συμβάλλουν με τη γνώμη και την ψήφο τους στη λήψη των κατά το δυνατόν καλύτερων αποφάσεων.

     β. Να συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνουν κατά τις συνεδριάσεις τους, έστω και αν διαφώνησαν στη λήψη τους.

     γ.  Να συμμετέχουν εκ περιτροπής στη λειτουργία των Γραφείων της Ένωσης.

 

2.      Τα μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικώς και αλληλεγγύως υπεύθυνα για την εκπλήρωση των εκ του νόμου και του καταστατικού υποχρεώσεών τους, την εκτέλεση των αποφάσεων της Γ.Σ. και τις αποφάσεις που λαμβάνουν κατά τις συνεδριάσεις τους. Μέλος του Δ.Σ. δεν ευθύνεται για αποφάσεις που λαμβάνονται σε συνεδρίαση που δεν παρίστατο ή για απόφαση επί της οποίας διαφώνησε.

 

3.      Εάν  κάποιο μέλος παραιτηθεί, αποβιώσει ή απαλλαγεί των καθηκόντων του κατά τη διάρκεια της θητείας του, αντικαθίσταται, για το χρόνο που απομένει μέχρι τις επόμενες αρχαιρεσίες, από το κατά σειρά επιτυχίας αναπληρωματικό μέλος. Αν τα αναπληρωματικά μέλη δεν επαρκούν για την αντικατάσταση ελλειπόντων για τους ανωτέρω λόγους μελών και τα εναπομείναντα μέλη είναι λιγότερα των πέντε, συγκαλείται εκτάκτως Γ.Σ. η οποία προχωρά στην ανακήρυξη νέων υποψηφίων από τα παριστάμενα μέλη της και στη διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέων μελών για το υπόλοιπο της θητείας. Σε περίπτωση παραίτησης του συνόλου των μελών του Δ.Σ. ή της Ε.Ε., τα όργανα αυτά  εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους, μέχρι να αποφανθεί επί της παραιτήσεως η Γ.Σ., η οποία συγκαλείται εκτάκτως προς τούτο το ταχύτερο δυνατόν. Αν η παραίτηση γίνει αποδεκτή, η Γ.Σ. προχωρά στην ανακήρυξη νέων υποψηφίων από τα παριστάμενα μέλη της και στη διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέων μελών για πλήρη θητεία.

 

4.      Η απαλλαγή ενός μέλους από τα καθήκοντά του αποφασίζεται από το Δ.Σ. εάν το μέλος απουσίασε  αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς  συνεδριάσεις  του Δ.Σ. ή αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να εκπληρώσει τα καθήκοντά του ή συντρέχει σε βάρος του μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 6 του άρθρου 4 του παρόντος.

 

Άρθρο  11

                                                 Καθήκοντα Προέδρου

 

1.      Ο Πρόεδρος έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:

 α. Εκπροσωπεί την Ένωση ενώπιον κάθε διοικητικής και δικαστικής  αρχής και έναντι τρίτων προσώπων. Υπογράφει τα δικόγραφα της Ένωσης, κοινοποιεί και δέχεται αγωγές, ασκεί τα τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα και εκπροσωπεί την Ένωση στις δίκες και τις δικαστικές πράξεις.

β.  Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και υπογράφει τα πρακτικά αυτών.

γ.  Υπογράφει τα εξερχόμενα έγγραφα μαζί με το Γενικό Γραμματέα και προσυπογράφει μαζί με τον Ταμία τα εντάλματα είσπραξης και πληρωμών ορισμένου ποσού και άνω, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

δ.   Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ.

 

2.  Το Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος

 

 

Άρθρο 12

Καθήκοντα Αντιπροέδρου

 

Ο Αντιπρόεδρος έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:

α. Αναπληρώνει τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο.

        β.  Ελέγχει τη σωστή τήρηση των  βιβλίων και των αρχείων της Ένωσης, καθώς και την κίνηση του ταμείου και ενημερώνει σχετικά τον Πρόεδρο.

         γ.  Μεριμνά για τη ανελλιπή και σωστή λειτουργία των Γραφείων της Ένωσης.

        δ. Συνδράμει το Πρόεδρο στην εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ.

 

Άρθρο  13

Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα

 

1.      Ο Γενικός Γραμματέας έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:

         α. Τηρεί τα Μητρώα και τις Καταστάσεις των μελών, το αρχείο της αλληλογραφίας  και τα βιβλία, πλην αυτών του ταμείου, και  φυλάσσει τη σφραγίδα της Ένωσης.

         β. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα και μεριμνά για τη διεκπεραίωσή τους.

         γ.  Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και μεριμνά για την επικύρωση και την υπογραφή τους.

        

2.      Τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Ταμίας ή άλλο μέλος, που ορίζεται από το Δ.Σ.

 

Άρθρο  14

Καθήκοντα Ταμία

 

1.     Ο Ταμίας έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:

        α . Μεριμνά για την είσπραξη των συνδρομών των μελών και των λοιπών πόρων της Ενώσεως, με διπλότυπες  αποδείξεις που φέρουν τη σφραγίδα αυτής.

        β.  Ενεργεί τις πληρωμές της Ένωσης προς τρίτους, με σχετικό χρηματικό ένταλμα, επιταγή, συναλλαγματική ή άλλο παραστατικό, που υπογράφεται απ’ αυτόν και τον Πρόεδρο, εφόσον υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται από το Δ.Σ.

        γ.  Τηρεί το Βιβλίο Ταμείου, στο οποίο καταχωρίζει αμελλητί τις εισπράξεις και τις πληρωμές.

        δ.  Καταθέτει αμελλητί τα εισπραττόμενα χρηματικά ποσά για λογαριασμό της Ένωσης σε αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα, που έχουν καθορισθεί με απόφαση του Δ.Σ. και ενεργεί αναλήψεις απ’ αυτά για τις αναγκαίες πληρωμές.

        ε.   Ενημερώνει το Δ.Σ. κάθε τρίμηνο για την πορεία των οικονομικών της Ένωσης.

 

2.         Ο Ταμίας ευθύνεται προσωπικώς για κάθε απώλεια χρημάτων ή διαχειριστική ανωμαλία.

 

3.         Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Γενικός Γραμματέας ή άλλο μέλος, που ορίζεται από το Δ.Σ.

 

Άρθρο  15

Καθήκοντα Υπευθύνου Δημοσίων Σχέσεων

 

Καθήκοντα του Υπευθύνου Δημοσίων Σχέσεων είναι η διοργάνωση και η εποπτεία της καλής διεξαγωγής των εορτών, εκδρομών, θεατρικών παραστάσεων, διαλέξεων, συνεστιάσεων  και των  άλλων εκδηλώσεων της Ένωσης, καθώς και η μέριμνα για τη καλή λειτουργία της Λέσχης.

 

Άρθρο  16

Ελεγκτική Επιτροπή

 

1.         Η Ελεγκτική Επιτροπή(Ε.Ε) αποτελείται από τον  Πρόεδρο αυτής, ο οποίος την συγκαλεί και διευθύνει τις εργασίες της, το Γραμματέα της, ο οποίος επιμελείται της τήρησης των βιβλίων, των πρακτικών και των εκθέσεών της, και ένα απλό μέλος. Για την συγκρότηση της Ε.Ε. έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του παρόντος.

 

2.         Η Ε.Ε. έχει ως αρμοδιότητα την εποπτεία και τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης της Ένωσης και  ειδικότερα :

α. Εποπτεύει και ελέγχει τις διαχειριστικές πράξεις του Δ.Σ. και του Ταμία και εξετάζει εάν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, καθώς και τις αποφάσεις της Γ.Σ. 

β. Συντάσσει και υποβάλλει στην ετήσια Γ.Σ. Έκθεση για την πορεία των οικονομικών της Ένωσης και τα αποτελέσματα του διαχειριστικού ελέγχου των σχετικών  πράξεων κατά το προηγούμενο έτος.

 

3.         Διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο δικαιούται η Ε.Ε. να ενεργεί οποτεδήποτε κρίνει τούτο σκόπιμο ή όταν το ζητήσουν εγγράφως είκοσι, τουλάχιστον, τακτικά μέλη της Ένωσης. Ο έλεγχος γίνεται σε συνεννόηση με τον πρόεδρο του Δ.Σ., ο οποίος ενημερώνει σχετικά τον Ταμία  και  θέτει εις την διάθεση αυτής όλα τα ζητούμενα διαχειριστικά  και ταμειακά βιβλία και τα παραστατικά εισπράξεων και πληρωμών, καθώς και το περιεχόμενο του ταμείου και το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.

 

4.         Η Ε.Ε. συνεδριάζει εγκύρως παρόντων απάντων των μελών της, με την επιφύλαξη των διατάξεων της επομένης παραγράφου του παρόντος. Οι αποφάσεις της λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση διαφωνίας, η άποψη της μειοψηφίας καταχωρείται ξεχωριστά στα πρακτικά, τα βιβλία  και τις εκθέσεις της, κατά περίπτωση.

 

5.         Τα μέλη της Ε.Ε. υποχρεούνται να συμμετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις της και να συμβάλλουν ενεργά στις εργασίες της. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 10 του παρόντος έχουν ανάλογη εφαρμογή και για την Ε.Ε., με τη διαφορά ότι η απόφαση στις περιπτώσεις της παρ. 4 λαμβάνονται από τα δύο λοιπά μέλη της και για την  απαλλαγή μέλους της από τα καθήκοντά του αρκεί η αδικαιολόγητη απουσία του σε δύο συνεχείς συνεδριάσεις.

 

 

Άρθρο  17

                                                                 Αρχαιρεσίες

 

1.         Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. διενεργούνται από την τακτική Γ.Σ. του έτους λήξης της θητείας των οργάνων αυτών, με μέριμνα τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία εκλέγεται από το σώμα της Γ.Σ. μετά την εξάντληση των θεμάτων της Η.Δ. Υποψήφιος για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. δεν μπορεί να είναι μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής.

 

2.         Η Εφορευτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό της χρονικής διάρκειας  της ψηφοφορίας και την ομαλή διεξαγωγή της, την νομιμοποίηση των ψηφιζόντων, την εγκυρότητα των  ψηφοδελτίων, την καταμέτρηση των ψήφων και την ανακήρυξη των επιτυχόντων.

 

3.         Δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα για μέλη του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. έχουν όλα τα τακτικά μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου, πλην αυτών που διαμένουν εκτός της Περιφέρειας Αττικής  ή έχουν τακτική εργασία, η οποία δεν τους επιτρέπει να ανταποκρίνονται τις υποχρεώσεις τους έναντι των οργάνων αυτών.

 

4.         Η  πρόσκληση για τη σύγκληση της Γ.Σ. και την υποβολή των υποψηφιοτήτων αποστέλλεται στα μέλη δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία  συνεδρίασης της Γ.Σ.  και περιλαμβάνει και την προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών.

 

5.         Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Δ.Σ., η οποία συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωσή τους ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κάποιο από τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου  κωλύματα.

 

6.         Η ανακήρυξη των υποψηφίων γίνεται από το Δ.Σ., το οποίο και καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο, όπου αναγράφονται σε ξεχωριστές στήλες οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Ε.Ε.  Η κατάρτιση του ψηφοδελτίου γίνεται τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γ.Σ.

 

7.         Τα ψηφοδέλτια διανέμονται στα μέλη της Γ.Σ. λίγο πριν την έναρξη της ψηφοφορίας από την Εφορευτική Επιτροπή, με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου. Ένα τουλάχιστον αντίτυπο του ψηφοδελτίου τοιχοκολλάται στην είσοδο της αιθούσης της Γ.Σ. πριν την έναρξη των εργασιών της, καθώς και στα Γραφεία της Ένωσης αμέσως μετά την κατάρτισή του.

 

8. Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. δικαιούνται  πριν την έναρξη της ψηφοφορίας, με μέριμνα του προέδρου της Γ.Σ., να πάρουν το λόγο και να εκθέσουν τις απόψεις τους εντός ορισμένου για όλους χρόνου, που ορίζεται από τη Γ.Σ.

 

9.         Οι σταυροί προτίμησης δεν μπορεί να είναι περισσότεροι των τεσσάρων για το Δ.Σ. και περισσότεροι των δύο για την Ε.Ε.

 

10.      Οι ψηφοφόροι, αφού θέσουν μυστικά τους σταυρούς προτίμησής τους στο ψηφοδέλτιο και το αναδιπλώσουν στα τέσσερα, ώστε να μην αποκαλύπτεται η προτίμησή τους, ρίπτουν αυτό στην ψηφοδόχο, στην οποία προσέρχονται αυτοπροσώπως, με τη σειρά που καθορίζεται από την Εφορευτική Επιτροπή. Οι ψηφίσαντες υπογράφουν έναντι του ονόματός τους σε σχετική κατάσταση που τηρείται με μέριμνα της Εφορευτικής Επιτροπής.

 

11.       Ψηφοφόρος που αδυνατεί να παραστεί στη Γ.Σ. και την ψηφοφορία, μπορεί να ψηφίσει, είτε εξουσιοδοτώντας προς τούτο άλλο ψηφοφόρο, είτε αποστέλλοντας στην Εφορευτική Επιτροπή το ψηφοδέλτιο με τους σταυρούς προτίμησής του με άλλο ψηφοφόρο. Ο εξουσιοδοτούμενος ή ο κομίζων το ψηφοδέλτιο άλλου ψηφοφόρος, δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος, ούτε να φέρει περισσότερες της μιας εξουσιοδοτήσεις ή να κομίζει περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια. Το ψηφοδέλτιο, το οποίο ο ενδιαφερόμενος φροντίζει να προμηθευτεί εγκαίρως από τα Γραφεία της Ένωσης, αποστέλλεται αναδιπλωμένο ως άνω, εντός κλεισμένου φακέλου, ο οποίος φέρει ιδιοχείρως τα στοιχεία ταυτότητάς του (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό μητρώου της Ένωσης, διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο). Ο φάκελος ανοίγεται από την Εφορευτική Επιτροπή και το αναδιπλωμένο ψηφοδέλτιο ρίπτεται στην ψηφοδόχο. Ο κομιστής ψηφοφόρος υπογράφει στη σχετική κατάσταση έναντι του ονόματος του ψηφίσαντος και θέτει το ονοματεπώνυμό του δίπλα στην υπογραφή του. 

 

12.       Ενστάσεις για την εγκυρότητα της ψηφοφορίας και τη νομιμοποίηση των υποψηφίων και των ψηφοφόρων μπορούν να υποβληθούν γραπτώς από τα παριστάμενα στη Γ.Σ. μέλη  καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας στην Εφορευτική Επιτροπή, η οποία τις εξετάζει και αποφαίνεται επ΄ αυτών αμέσως και  πάντως πριν το άνοιγμα της ψηφοδόχου.

 

13.       Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στο άνοιγμα της ψηφοδόχου, την καταμέτρηση και την μονογραφή από τα μέλη της των ψηφοδελτίων και τον έλεγχο της εγκυρότητας αυτών, στην καταμέτρηση και καταγραφή των ψήφων εκάστου υποψηφίου και στην ανακήρυξη των επιτυχόντων. Επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους κατά σειρά μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των τακτικών μελών κάθε οργάνου. Ισάριθμοι κατά σειρά επιλαχόντες υποψήφιοι θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η σειρά καθορίζεται με κλήρωση.

 

14.       Κατά τη διαδικασία της προηγουμένης παραγράφου δύνανται να παρίστανται οι υποψήφιοι ή αντιπρόσωποί τους, τους οποίους ορίζουν με ειδική εξουσιοδότησή τους.

 

15.       Μετά το πέρας της όλης διαδικασίας, η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο καταχωρίζονται η ώρα έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας, ο αριθμός των ψηφισάντων, ο αριθμός των έγκυρων και άκυρων ψηφοδελτίων και οι επιτυχόντες υποψήφιοι κατά σειρά επιτυχίας, για κάθε όργανο ξεχωριστά, οι οποίοι αποτελούν τα τακτικά και αναπληρωματικά του μέλη.  Επίσης, καταχωρίζονται οι τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις και η επ΄ αυτών  απόφασή της.

 

16.       Το πρακτικό της ψηφοφορίας, μαζί με τα ψηφοδέλτια, την κατάσταση των ψηφισάντων και τις ενστάσεις, καθώς και τα υλικά της ψηφοφορίας, παραδίδονται από την Εφορευτική Επιτροπή με πρωτόκολλο στον υποψήφιο για το Δ.Σ. που έλαβε τις περισσότερες ψήφους.

 

Άρθρο 18

Σφραγίδα-Σημαία- Επίσημη εορτή

 

1.            Η ΄Ένωση έχει σφραγίδα, η οποία είναι στρογγυλή και φέρει περιφερειακά την επωνυμία της Ένωσης και στο μέσον το σήμα της Αστυνομίας Πόλεων, που αποτελεί και το έμβλημα της Ένωσης. Επίσης, έχει σημαία με το σχήμα και το χρώμα της σημαίας του Ελληνικού Έθνους, η οποία φέρει την επωνυμία της Ένωσης και στο μέσον το έμβλημα της Ένωσης.

 

2.         Ως επίσημη εορτή της Ένωσης ορίζεται η 11η Νοεμβρίου, εορτή του Αγίου Μηνά, προστάτη της Αστυνομίας Πόλεων. Ο τόπος της εορτής ορίζεται εκάστοτε από το Δ.Σ., το οποίο αποφασίζει και για το ύψος της δαπάνης, η οποία διατίθεται από το Ταμείο της Ένωσης για τις ανάγκες της εορτής και την ψυχαγωγία των παρισταμένων σ΄ αυτή μελών και προσκεκλημένων.

 

Άρθρο  19

Τροποποίηση του καταστατικού

 

Η τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται ειδικώς για το σκοπό αυτό και η οποία βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρίστανται σ’ αυτή τα μισά πλέον ενός των εχόντων δικαίωμα ψήφου τακτικών μελών. Για τη λήψη τέτοιας απόφασης απαιτείται η πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων τακτικών μελών.

 

                        Άρθρο 20

Διάλυση της Ένωσης

 

1. Η διάλυση της Ένωσης μπορεί να αποφασισθεί από ειδική προς τούτο Γενική Συνέλευση, για την οποία απαιτείται η αναφερόμενη στο προηγούμενο άρθρο απαρτία και πλειοψηφία.

 

2. Διάλυση της Ένωσης επέρχεται αυτοδικαίως, όταν τα τακτικά μέλη αυτής μειωθούν κάτω των δέκα.

 

3.  Σε περίπτωση διάλυσης της Ένωσης, η περιουσία της διατίθεται για το σκοπό που θα αποφασίσει η τελευταία πριν τη διάλυση Γενική Συνέλευση.

 

 

Άρθρο 21

Ακροτελεύτια διάταξη

 

Το παρόν Καταστατικό αποτελείται από 21 άρθρα και εγκρίθηκε την 16 Μαρτίου 2014 κατ’ άρθρο και στο σύνολο από τη Γενική Συνέλευση, που συγκλήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό. Η ισχύς του αρχίζει από την ημερομηνία εγγραφής του στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.                                         Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

              ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΪΛΑΣ                                             ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ

 

 

Ακριβές Αντίγραφο

Από το Βιβλίο Πρακτικών της Γ.Σ.

 

 

 

Ο Γενικός Γραμματέας

Ηλίας Καρακώστας

 

 

Η τροποποίηση και κωδικοποίηση του παρόντος Καταστατικού έγινε  με την υπ’ αριθ. 400/2014 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Η Ένωση ως Σωματείο είχε αναγνωρισθεί με την υπ’ αριθ. 2773/1964 Απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο Βιβλίο Σωματείων του οποίου έχει καταχωρηθεί με αριθμό Μητρώου  1890.

Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αστυνομίας Πόλεων

Βερανζέρου 30, 4ος Όροφος
Αθήνα, 10432
ΑΤΤΙΚΗ
Τηλ. 210-5221346
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Φόρμα Επικοινωνίας