Print

Οργάνωση - Συγκρότηση (μέλη)

Η Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αστυνομίας Πόλεων, με το ακρωνύμιο Π.Ε.Α.Α.Α.Π., αποτελεί Σωματείο κατά την έννοια του Αστικού Κώδικα και έχει ως μέλη τους τελούντες σε αποστρατεία η μόνιμη διαθεσιμότητα Αξιωματικους και Ανθυπαστυνόμους ,που υπηρέτησαν έστω και επ ελάχιστον στην Αστυνομία Πόλεων,η στην Ελληνική Αστυνομία,εφ όσον έγιναν μέλη των κλαδικών Ασφαλιστικών ταμείων της Α.Π.  Προβλέπεται, επίσης, εγγραφή στην Ένωση και επίτιμων μελών, καθώς και φίλων, που δεν έχουν την ιδιότητα του  αστυνομικού. Ως επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από την Γ.Σ. άτομα που έχουν προσφέρει στην Ένωση η στην Αστυνομία σπουδαίες υπηρεσίες η δωρεές.Ως φίλοι δύνανται να εγγραφούν οι συζυγοι και τα τέκνα αποβιωσάντων μελών,καθώς και κάθε πολίτης που επιθυμεί να συμβάλλει στον σκοπό της Ενωσης

Τα τακτικά μέλη και οι φίλοι καταβάλλουν ετήσια συνδρομή στην Ενωση ,που ανέρχεται στο ποσό των 20Ε
Η Ένωση γιορτάζει στις 11 Νοεμβρίου, εορτή του Αγίου Μηνά, προστάτη της Αστυνομίας Πόλεων

Με απόφαση της Γ.Σ. της Ενωσης που συνεκλήθη την 13-4-1986,κατόπιν προτάσεως του τότε Δ.Σ. κήρυξε τον Αγο Μηνά. προστάτη Αγιο τηςΕνωσης και όρισε την 11 Νοεμβρίου εκάστου έτους ημέρα πανηγυρικού εορτασμού της μνήμης του.

Σκοποί της Ένωσης είναι :

 • - Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη σχέσεων φιλίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της.
 • - Η προάσπιση των οικονομικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους.
 • - Η ηθική και υλική συμπαράσταση στα μέλη και τις οικογένειές τους και η ψυχαγωγία αυτών.
 • - Η ενημέρωση των μελών για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
 • - Η διατύπωση απόψεων για την οργάνωση, τη λειτουργία και τη δράση της Αστυνομίας και την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.
 •   Η προβολή των δραστηριοτήτων και της ιστορίας του Σώματος της Α.Π.,και η διατύπωση προτάσων και απόψεων για την εξέλιξη και βελτίωση του Αστυνομικου θεσμού στην χώρα μας.
 •   Η ανάπτυξη και καλλιέργεια σχέσεων με τις οργανώσεις των εν ενεργεία Αστυνομικών, και η παροχή προς αυτούς κάθε νόμιμης στήριξης για την καλύτερη εκτέλεση της αποστολής τους και την αντιμετώπιση αδίκων σε βάρους τους επιθέσεων.
 •   Η προάσπιση των παραδόσεων και της πολιτιστικής κληρονομιάς.
 •   Η επίτευξη των παραπάνω σκοπών επιδιώκεται:
 • - Με την οργάνωση διαλέξεων, συνεδριάσεων, εκδρομών και άλλων εκδηλώσεων ( εορταστικών, επετειακών, καλλιτεχνικών, ψυχαγωγικών κ.λ.π.).
 •   Με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας
 • - Με την έκδοση περιοδικών, βιβλίων και άλλων εντύπων και με ανακοινώσεις στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο.
 • - Με παραστάσεις και διαβήματα προς τις Ελληνικές και Ευρωπαικές  Αρχές και Διεθνείς οργανισμούς
 • - Με την ίδρυση λέσχης, για τη ψυχαγωγία των μελών και των οικογενειών τους.
 •   Με κάθε άλλο νόμιμο μέσο.

 • ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Την 29 Μαίου 1964 ,ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30,στα προσωρινά Γραφεία της Π.Ε.Α.Α.Α.Π,στην οδο 3ης Σεπτεμβρίου 18,συνήλθε το πρώτο ,σε τακτικη συνεδρίαση, Δ.Σ.

Παρόντες:Παντελής Χριστοδούλου,Πρόεδρος,Γ.Παπαδόπουλος,Γ.Γ.,Δημήτριος Μιχαηλίδης,ταμίας,Κ.Παπατριανταφυλλου,μελος,Ιωάννης Μελετιάδης,μέλος, Γ.Πολίτης ,μέλος,Ανδρέας Δόσης,μέλος,και Κ.Νταβαντζής ,μέλος.Απών ο Αντιπρόεδρος Γ.Κοντογιώργος,λόγω απασχολήσεως του σε δικαστήριο

 Ο Πρόεδρος στην ομιλία του τόνισε την σημασία και τον σκoπό της Ενωσης,και παρακάλεσε τους Συμβούλους, όπως συμβάλουν για την λήψη των καλυτέρων αποφάσεων.επρότεινε  δε όπως απευθυνθούν έγγραφα περί της συστάσεως της Ενώσεως,α) εις το Υπουργείο Δ.Τ.,Αρχηγείο Α.Π.,Α.Δ.Αθηνών,Υπ/νση Γενικής Ασφαλείας,μετ αντιγράφου του εγκριθέντος καταστατικού και των μελών του Δ.Σ.,β) αγγελτήρια έγγραφα ενημερωτικού χαρακτήρος στο Γ.Λ.Κ-Δ/νση Στρατωτικών Συντάξεων,Πανελλήνιο Ενωση Πολιτικών Συνταξιούχων,Ενωση Ελλήνων Αποστράτων Αξιωματικών,Χαριλάου Τρικούπη 18 .

Ακολούθως διετυπώθησαν, δια να προβληθούν, αιτήματα ,οικονομικής φύσεως ,αφορώντα τους συνταξιούχους Αστυνομικούς.Αξίζει να αναφερθούμε σε αυτά περιληπτικά ,όπως καταγράφονται στα πρακτικά αυτης της πρώτης συνεδρίασης του Δ.Σ της συσταθείσης τότε Ένωσης:

1]Αναπροσαρμογή συντάξεων ,δια της επεκτάσεως του ευεργετήματος των Β.Δ.602,671,και 769,και επί των εν συντάξει τελούντων Αστυνομικών.2]Με τον καθορισμό του νέου μισθολογίου ,να καταργηθούν πάντα τα επιδόματα και να ορισθεί βασικός μισθός, ούτινος το 80% να λαμβάνουν και οι συνταξιούχοι Αστυνομικοί.3]Να χορηγηθεί και εις τους συνταξιούχους το κατ Αύγουστο 15νθήμερο βοήθημα αδείας όπερ εχορηγήθει εις πάντας.4]Να συμπεριληφθούν πάντες οι συνταξιούχοι εις το υπό ίδρυση Ταμείο Αλληλοβοηθείας γενομένης και επί τούτων, αναλόγου κρατήσεως.5] Να αναγνωρισθούν τα 10/50 δια τους μή συμπληρώσαντες,ολόκληρον την σύνταξην,διότι υπάρχουν ευάριθμοι Αξιωματικοί οίτινες απεμακρύνθησαν του Σώματος ,με σύνταξιν των 600-800 δρχ και ήδη πένονται.6] Η σύνταξη διά την χήρα του συνταξιούχου,να ορισθεί εις τα 8/10 γενικώς ,ως συμβαίνει εις όλα τα πολιτισμένα κράτη.

Τέλος ο ταμίας πρότεινε ,όπως η εισφορά των μελών ,να μειωθεί από 15 ,όπως προβλέπονταν από το καταστατικό,σε 10 δραχμές,ώστε να υπάρξει καθολική εγγραφή μελών,και αν ο αριθμος των εγγραφέντων μελών κριθεί ικανοποιητικός ,να μειωθεί ακομα σε 5 δραχμές.Το Συμβούλιο επεφυλάχθη να πάρει απόφαση.

Εγκρίθηκε δε δαπάνη 764 δρχ,δια αγορά βιβλίου μητρώου,πρωτοκόλλου αλληλογραφίας,ταμείου και λοιπής γραφικής ύλης.

Η επομένη συνεδρίαση ορίσθη δια την 19-6-1964

Κατά την έκτην  κατα σειράν συνεδρίαση του Δ.Σ ,την 14-12-1964,απεφασίσθει ,όπως το δεύτερον 15νθήμερο του μηνός Ιανουαρίου 1965 και συγκεκριμένα την 24 ημέραν ,Κυριακή και ώραν 0900, συγκληθεί Γενική Συνέλευση ,η οποία μεταξύ των άλλων θεμάτων θα προβεί και στην ανάδειξη νέου Δ.Σ.και απαλλαγή πάσης ευθύνης της Προσωρινής Διοικήσεως.

Εις την εβδόμην δε συνεδρίαση ,19-1-1965,ορίζεται η σύγκληση της Γ.Σ. την 31-1-1965.

Την 17-2-1965,ημέραν Τετάρτην συνήλθαν εις τα επί της οδού Ερμού 9 προσωρινά γραφεία της Ένωσης ,κατόπιν προσκλήσεως του πλειοψηφήσαντος συμβούλου ,κατα τις αρχαιρεσίες της Γ.Σ της 31-1-1965,ΝΕΡΗ Νικολάου,οι εκλεγέντες σύμβουλοι,Δασκαλάκης Ιωάννης, Κοντογιώργος Γ.,Αναστασίου Ευαγ.,Παπατριανταφύλλου Κ, Πολίτης Γ., Κελένης Μιχαήλ,Παπαδόπουλος Γ και Μιχαηλίδης Δ.

Γενομένης ψηφοφορίας ανεδείχθει το πρώτο αιρετό Δ.Σ της Ένωσης,ως ακολούθως:

Πρόεδρος ,Ν.Νέρης, Αντιπρόεδρος,Ι.Δασκαλάκης , Γ.Γ., Κοντογιώργος Ι. ,Ταμίας ,Μιχαηλίδης Δ., οι δε λοποί ως μέλη.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ 14-5-1989

ΑΡΘΜ 26

Οργανική δύναμη της Ενωσης

Από ιδρύσεως της Ενωση [ 1964] έχουν εγγραφεί συνολικώς 909 μέλη.Απεβίωσαν τα 353,παραμένουν εγγεγραμμένοι 556 συνάδελφοι,από τους οποίους 336 ως ενεργά μέλη.Αξζει να πογραμμίσουμε,ότι κατά την τελευταία 3ετία ενεγράφησαν 79 νέα μέλη,δηλαδή έχουμε αύξηση 16,5% σε σύγγριση με τις εγγραφές της προηγούμενης 3ετίας.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ 1

Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αστυνομίας Πόλεων

Βερανζέρου 30, 4ος Όροφος
Αθήνα, 10432
ΑΤΤΙΚΗ
Τηλ. 210-5221346
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Φόρμα Επικοινωνίας